Lokal fritidskasse Vågan kommune

Lokal fritidskasse kan bidra til å dekke kostnader til fritidsaktiviteter for barn og unge i skolepliktig alder, 6-19 år, som står i fare for utenforskap på fritidsarenaen grunn av økonomi.
 

Hvilke kostnader kan det søkes støtte til?

Det kan søkes midler til å dekke deltakeravgifter / medlemskontingent / treningsavgift  i faste, organiserte fritidsaktiviteter.  Andre kostnader forbundet med fritidsaktivitet kan også i enkelt tilfeller vurderes.

Hvem kan søke?

Lag og foreninger, som innehar en formell rolle ovenfor målgruppen, kan søke.

Gå til søknadsskjemaet

Kriterier for søknad

 • Fritidskassen organiseres i samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.
 • Det stilles ingen krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller lignende. For å være stønadsberettiget må søker bekrefte at behovet for støtte er til stede. Vurderingen baseres på tillit mellom voksne med et felles mål om inkludering av barn og unge.
 • Søker må ha gode rutiner for å ivareta personvernet til barn og unge som deltar i tiltaket, og for å følge opp uønskede hendelser.
   

Organisering

 • Tilskudd kan søkes fortløpende på elektronisk skjema via Id-portalen.
 • Fritidskassen består av begrensede midler. Tildelinger foretas ut i fra en skjønnsmessig vurdering. Det tildeles støtte kun for 6 måneder om gangen.
 • Tilskudd overføres til søkerens lag og forening som får dekket sine utgifter til medlemskontingent, utstyr, treningsleirer etc.
   

Tidsperiode

 • Tilskuddsordningen er basert på tilskuddsmidler fra Bufdir til Inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge, samt en kommunal egenandel
 • Vågan kommune har mottatt tilskudd for 2024, 2025 og 2026
 • NAV Lofoten kan for øvrig også søkes om ekstra tilskudd til barn og unges deltakelse på fritidsarenaen.

 

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Vågan kommunes Frivilligsentral.

Kontakt

Pål Christensen
Frivilligsentral / søkolog
E-post
Telefon 75 42 03 50
Mobil 99 15 89 98