Kulturpris - frivilligpris - tilskudd

Vågan kommune har lang tradisjon i å hedre kulturfeltet, og siden 1988 har kulturprisen blitt utdelt til betydningsfulle navn, ikke bare for Vågan med hele Nord-Norge. Frivilligsektoren i Vågan er stor og betydningsfull, og i 2018 ble det etablert Frivilligprisen. Vågan kommune har også tilskuddsordninger for kulturfeltet, lag og foreninger.  

Les mer i menypunktene under.  

Kulturprisen

Kulturprisen

Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere i Vågan kommune, og skal være en påskjønnelse og oppmuntring for innsats som har bidratt til å berike kulturlivet i kommunen.

 • Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger som har utført særlig innsats for kulturlivet.
 • Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner bosatt i Vågan, men kan tildeles personer som på annen måte er tilknyttet kommunen.
 • Begrunnet forslag til kandidater kan gis av alle kommunens innbyggere innen frist som annonseres årlig.
 • Kulturprisen består av en pengesum – kr 15.000 – samt diplom.
 • Hovedutvalg for oppvekst, kultur og inkludering avgjør hvem som skal motta kulturprisen.
 • Kulturprisen overrekkes av ordføreren eller den han overlater det til.

Hvem bør få kulturprisen?

Send inn ditt forslag til postmottak@vagan.kommune.no

Frist for innsending: 15. oktober.

Tidligere prisvinnere

Siden 1988 har følgende mottatt prisen:

2022   Ole Johan Helmersen

2021   Kristin Risan

2020   Yngve Henriksen

2019   Knut Kirkesæther

2018   Terje Brun

2017   Jeremy Blandford

2016   Ruth Karin Roald

2015   Kabelvåg Idrettslag - Turngruppa

2014   Venke Hoff v/Kaviar Factory

2013   Inger-Anne Nyaas og Thor Erdahl

2012   Odd Helmersen

2011   Petter Anthon Næss

2010   Kongstiden Alpinsenter v/dugnadsgjengen

2009   Alf-Per Johansen

2008   Kabelvåg ungdomsskole v/Lofotkvelden

2007   Randi Bremnes

2006   Svolvær byteater

2005   Finn Fagerhaug

2004   Jazz- og rockeklubben Den ensomme ulv

2003   Inger Rasmussen

2004   Erling Grimstad

2001   Arne Størmer

2000   Margaret Gates

1999   Håkon Brun

1998   Johannes Rørtveit

1997   Jens Holst

1996   William Hakvaag

1995   Dagfinn Bakke

1994   Svolvær Musikkforening

1993   Gunnar Amundsen

1992   Ruth Blix Nilsen

1991   Stein Berg Johansen

1990   Jack Berntsen

1989   Ole H. Bremnes

1988   Paul Hansen

 

Frivilligprisen

Frivilligprisen

Vågan kommune ønsker gjennom å innføre en frivilligpris å gi en anerkjennelse av frivillig innsats i kommunen. Frivillig innsats er limet i ethvert lokalsamfunn. Frivillig sektor i Vågan inneholder aktivitet i over 250 lag og foreninger, og gjennom enkeltpersoners initiativ. Dette utgjør i sum over 400 årsverk. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi, gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

§1 Prisens formål:
1) Frivilligprisen i Vågan skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, innsats og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

2) Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

3) Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 2 Prisens størrelse:
Prisens størrelse er samme som kulturprisen i Vågan, kr 15 000. Hvis prisen går til en person, så vil beløpet gå til prosjektet eller foreningen vinneren representerer/vil gi beløpet til. Videre utdeles diplom og blomster.

§ 3 Nasjonal nominering:
De/den som vinner prisen, vil utgjøre Vågan kommune sin påfølgende nominasjon til den nasjonale frivillighetsprisen gjennom Frivillighet Norge, som har sin nominasjonsperiode fra 01.juni til 01.september.

§ 4 Nominasjonsfrist:
Nominasjonsfrist vil være 15. oktober. Det blir kunngjort i god tid forut at det kan nomineres kandidater til frivilligprisen. En person eller lag/forening kan dog ikke nominere seg selv. Prisutvelgelseskomiteen kan også komme med forslag på kandidater.

§ 5 Prisutvelgelseskomite:
Ved innføring av frivilligprisen, vil hovedutvalg for oppvekst og inkludering være prisutvelgelseskomite. Hovedutvalget kan selv senere velge en egen prisutvelgelseskomite.

§ 6 Utdeling av prisen:
Utdeling av Vågan kommune sin frivilligpris kan samkjøres med utdeling av kulturprisen, eller annen passende anledning/større arrangement som for eksempel Lofoteventyret eller andre store fellesarrangement i Vågan.

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyresak 48/18, 18.06.18

Tidligere vinnere

2022  Aksjon juleglede
2021  Svolvær Sanitetsforening
2020  Livsglede for eldre Vågan
2019  KS Ski 
2018  Bjørn Tingvoll

 

Tilskudd

Tilskudd til lag og foreninger

KRITERIER 

Målsettingen

 • Å styrke fellesskapet og livskvaliteten i lokalmiljøet.
 • Stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv.
 • Å gi alle anledning til å delta i og oppleve kunst og kulturverdier skapt av amatører, og gjennom samarbeid amatører og profesjonelle.

Målgrupper

Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer  gruppene barn- og ungdom under 18 år og funksjonshemmede vil bli prioritert.

Kriterier

 • Tiltakene/arrangementene må i utgangspunktet være åpen for alle.
 • Laget/foreningen må praktisere ordningen med ledsagerbevis, slik at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar støtte. Dette gjelder også ved alle typer arrangementer i kommunens bygg eller i bygg som mottar støtte.
 • Foreningen må ha lokal forankring i kommunen, og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Vågan til gode.
 • Søknaden skal inneholde siste godkjente årsmelding og regnskap, budsjett for inneværende år samt beskrivelse av aktivitetene som midlene skal brukes til.

Ledsagerbevis fungerer slik, at når en funksjonshemmet har ledsagerbevis, gis ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer.

Saksbehandling

Tilskuddets størrelse avhenger av de årlige kommunale budsjetter. Det er Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering som vedtar tildeling av kulturmidler.

Tildeling eller avslag kulturmidler blir kunngjort ved brev til søker.

Søknadsfrist:  15. oktober. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet.

Klikk her for å søke!

Kontaktperson:

Veslemøy Drangevåg
E-post: Veslemoy.Drangevag@vagan.kommune.no
Tlf.: 75 42 01 36

Kontakt

Roy Ekrem
Leder kultur og idrett
E-post
Mobil 99 29 28 04