Kommunal planstrategi

Det er i kommunestyret 15. juni vedtatt ny kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023, KST-sak 064/20.

Kommunal planstrategi for Vågan kommune 2020 - 2023 (PDF, 2 MB)

I følge Plan- og bygningsloven § 10 – 1 skal det utarbeides og vedtas kommunal planstrategi innen et år etter nytt kommunestyre er konstituert. Vågan kommune har våren 2020 utarbeidet ny planstrategi for perioden 2020 - 2023. Arbeidet har vært behandlet underveis i Formannskapet 27. april og 25. mai, og har nå fått sitt endelige vedtak i Kommunestyret 15. juni 2020.

Formannskapets behandling 27. april 2020

Formannskapets behandling 25. mai 2020

Kommunestyrets sluttbehandling 15. juni 2020

 

Hva er en planstrategi?

Planstrategien er ikke en egen plan, men har som formål å klargjøre hvilke planbehov kommunen har i valgperioden. Arbeidet skal ta stilling til om det er behov for revisjon av gjeldende planer, om noen planer skal utgå, eller om det er behov for nye planer. Planarbeidet i kommunen skal samtidig ikke være mer omfattende enn nødvendig, og planstrategien skal bidra til at det gjøres gode vurderinger av ressursbehov og -bruk. Arbeidet med planstrategien er en arena der kommunen kan drøfte ulike utviklingstrekk og utfordringsmomenter i lokalsamfunnet, gi retning til en bærekraftig samfunnsutvikling, og videre ivareta kommunens oppgaver og ulike roller gjennom å legge til rette for gjennomføring av nødvendige planoppgaver.

Plan- og bygningsloven § 10 – 1 angir at kommunen i sitt arbeid med planstrategien skal innhente synspunkter fra ulike myndigheter og nabokommuner, og videre legge opp til bred medvirkning i egen kommune. I forbindelse med revisjon av Kommuneplanens Samfunnsdel som er ferdigstilt juni 2020, er det utviklet et bredt kunnskaps- og drøftingsgrunnlag som ligger til grunn for arbeidet med ny kommunal planstrategi. I dette arbeidet er det gjennomført store medvirkningsprosesser og videre dialog med myndigheter og nabokommuner.

Utkast til ny Kommunal planstrategi har ligget ute til offentlig gjennomsyn i en periode på 30 dager, jf. PBL §10-1, før det ble sluttbehandlet i Kommunestyret 15. juni 2020.

Det har i perioden kommet inn tre ulike innspill til planstrategien. Disse omhandler ulike hensyn i den kommunale planleggingen, og potensielle plansamarbeid. Innspillene endrer ikke planstrategien, men vil ivaretas i videre planlegging.