Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam gir omsorg og støtte til familier som har opplevd brå og uventet død av nærstående i forbindelse med selvmord, ulykker, akutt sykdom, voldshandlinger, barnedød, eller rammede/overlevende som har vært utsatt for livstruende/traumatiske hendelser. Gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.

Hvordan komme i kontakt med oss?

 • Den instans som er tilstede, f.eks politi eller legevakt skal fortløpende melde til Kriseteamet  om hva som har skjedd, og om hvem som er rammet.
 • Pårørende /etterlatte informeres om tilbudet, og får spørsmål om de ønsker kontakt med en gang, eller om de vil avvente noe.
 • Hvis krise oppstår kontakt Vågan kommunale legevakt tlf: 116117
 • Utenom ordinær arbeidstid vil Psykososialt kriseteam aktiveres via akuttinstansene; legevakt, politi, sykehus eller vakthavende prest. 

Hva skjer etter vi har fått melding?

 • Dersom de rammede ønsker bistand drar noen fra teamet ut så fort som mulig.
 • Hvis de etterlatte ikke ønsker bistand fra kriseteamet, kan de få et kort med informasjon om tilbudet, slik at noen i familien selv kan ta kontakt ved behov. Kriseteamet vil ringe familien etter noen dager.

Automatisk melding er anbefalt fra sentrale helsemyndigheter. Det er spesielt viktig å nå frem med bistand til barn og unge som rammes. Når katastrofen rammer er det lett å få tanker om at "ingen kan hjelpe oss", og da kan det være nærliggende å takke nei til bistand.

Hvem er vi som jobber i kriseteamet?

Teamet er tverrfaglig sammensatt. De som er med i teamet er godt kjent med alle hjelpeinstanser og kan formidle, eller hjelpe til med å få tak i andre hjelpere etter behov, F.eks. lege, sosiale tjenester/barnevern, pleie og omsorg.

Hvilken støtte kan vi gi?

 • Vi kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket ikke vil være nok.
 • Kartlegge omfang og hvem som er rammet, vurdere behov og følge opp
 • Støttesamtaler
 • Bidra til praktiske oppgaver for å lette følelse av kaos de første dagene, f.eks få kontakt med andre hjelpere, arrangere minnestund i samarbeid med tros- og livssynssamfunn.
 • Formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner
 • Informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner (for eksempel skole) trenger veiledning og bistand etter en hendelse.
 • Veilede og informere om aktuelle støttetiltak på sikt, eks. sorggruppe, sosiale tiltak, fysisk aktivitet, grupper for barn/ ungdom etc.
 • Støttesamtaler / debrifing til hjelpeapparat eller ansatte i organisasjonen som er rammet.
 • Når kommunens katastrofeberedskapsplan iverksettes, kan det være aktuelt å tilkalle Psykososialt kriseteam.

Kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, og vil være ei hjelp i en tidsavgrenset periode. Det er heller ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har for øvrig. Familie, venner og det øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte.

Det er viktig å snakke med andre om det som har skjedd selv om det synes vanskelig å dele tanker og følelser. Det kan være nødvendig å repetere hendelsesforløpet, eller deler av det sammen med andre. 

Hvordan vi mestrer de vanskeligste situasjoner i livet er også et viktig utgangspunkt for videre utvikling. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser, kan det være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp. 

Kjennskap til normale krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, øker sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger.

Støtte ved psykososiale kriser er tjeneste som gis ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgs tjenester og Lov om helsemessig og sosial beredskap.

Kontakt

Vågan kommunale kriseteam
Telefon 116 117

Ved behov for kontakt med leder for kriseteamet i arbeidstiden for administrative spørsmål kontakt Vågan kommune på telefon: 75 42 00 00.

Utenom ordinær arbeidstid vil Psykososialt kriseteam aktiveres via akuttinstansene som er legevakt, politi og vakthavende prest.