Kunngjøring - Varsel om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg, Henningsvær til Engøya.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, varsles oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg, Henningsvær til Engøya. 

Navn

Detaljregulering gang- og sykkelveg, Henningsvær til Engøya.

PlanID

302

Saksbehandler

Erling Larsen Dahl

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdelingen

Beskrivelse

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg, mellom Engøya og Henningsvær, i Vågan kommune. 

Planområdet strekker seg fra bruhodet ved Engøysundet og frem til eiendomsgrense 5/56 ved Litj-Hanekammen i Henningsvær. 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for gang- og sykkelveg for å kunne ivareta myke trafikanter mellom Engøya og frem til Misværhola i Henningsvær.  

Asplan Viak AS er plankonsulent på vegne av Vågan kommune. Kontaktperson Hanne Skeltved. E-post: hanne.skeltved@asplanviak.no svarfrist 24.02.2021. 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for gang- og sykkelveg for å kunne ivareta myke trafikanter mellom Engøya og frem til Misværhola i Henningsvær. Reguleringsplanen skal legge til rette for å møte rekkefølgekravet til trafikksikker forbindelse mellom myke trafikanter i tråd med gjeldende veinormal mellom Engøybrua og Misværhola. Videre skal planen legge til rette for å møte rekkefølgekravet § V e) ved reguleringsplan for Engøya, planid 260. 

Eiendommene som inngår i planområdet, er: 5/1, 5/123, 5/210, 5/294, 5/6 og 69/7. 
Planområdet fremgår av vedlagt kartutsnitt. Planområdet kan innskrenkes i løpet av prosessen. 

Det er vurdert at tiltaket ikke faller under krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om konsekvensutredning, begrunnelsen finnes i planinitiativet og referat fra oppstartkonferanse.
Referatet fra oppstartsmøtet og planinitiativet finnes vedlagt.

Merknadene som kommer inn, vil bli behandlet og et planforslag vil bli utarbeidet. Planforslaget vil bestå av bl.a. plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse hvor tiltaket og konsekvensene av disse vil bli beskrevet grundigere. Etter første gangs behandling av kommunen, vil planforslaget bli lagt ut på offentlig ettersyn og sendes på høring, før kommunen kan vedta planen.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved.
Direkte berørte parter vil tilskrives. De som har opplysninger eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes melde dette skriftlig til: Asplan Viak AS v/ Hanne Skeltved, Kirkegata 4, 9008 Tromsø eller på e-post til hanne.skeltved@asplanviak.no innen 24.02.2021.  

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Hanne Skeltved
Gruppeleder Plan og Analyse, Analyse, plan og landskap nord/midt. 
Tromsø
Telefon 464 45 370
E-post: hanne.skeltved@asplanviak.no
Svarfrist 24.02.2021.