Varsel om oppstart av detaljregulering for Steinvegen 6 i Kabelvåg

Plankonsulent Arktos Arkitektur AS har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag i detaljregulering av Steinvegen 6 i Kabelvåg.

Navn

Steinvegen 6

PlanID

290

ArkivsakID

22/214

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningensavdelingen

Høringsstatus

Avsluttet høring

Høringsfrist

15.04.2022

Beskrivelse

På vegne av forslagstiller , Svein Ingen Larsen, og i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4, varsles det med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Steinvegen 6 i Kabelvåg. Konsulent er Arktos Arkitektur AS.

Planområdet omfatter eiendommen gnr. 12 bnr. 210 samt kommunal eiendom gnr. 12 bnr. 1 og del av kommunal veg Steinvegen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for leilighetsbygg med 7 leiligheter, med tilhørende teknisk infrastruktur, uteoppholdsareal og parkering.

Planarbeidet er vurdert ift. forskrift om konsekvensutredning § 6 (herunder vedlegg I) samt § 8 (herunder vedlegg II) og vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeidet sendes skriftlig til Arktos Arkitektur AS v/ Urs Gutknecht, Conrad Holmboesveg 21, 9011 Tromsø eller per e-post til urs@arktos.no

Dokumenter

Varsel om oppstart av detaljregulering Steinvegen 6 (PDF, 252 kB)
Steinvegen6_plangrense (PDF, 4 MB)
Referat fra oppstartsmøtet - Detaljregulering for Steinvegen 6 - planid 290 (PDF, 714 kB)
Annonse varsel planinitiativ Steinvegen 6 (PDF, 420 kB)

Kontaktinformasjon

Plankonsulent - Urs Gutknecht, Arktos Arkitektur AS
E-post - urs@arktos.no
Brevpost - Conrad Holmboesveg 21, 9011 Tromsø
Telefon - 900 55 064