Reguleringsendring av Plan-ID 275 detaljregulering for Rødlimyra

Vågan kommune varsler iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid igangsettes:
Reguleringsendring av Plan-ID 275 detaljregulering for Rødlimyra – Vågan kommune.

Navn

Detaljregulering for Rødlimyra

PlanID

275

ArkivsakID

21/2766

Saksbehandler

Bill Gradin

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

08.11.2021

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Formålet med den vedtatte reguleringsplanen er å legge til rette for næringsaktivitet på Rødlimyra vest for Kabelvåg. Området er i bruk med lager, garasje og bensinstasjon. Vedtatt plan åpner for kontor/trafikkskoleundervisning, industribygninger, verksted, vaskehall, nettstasjon, lager samt bygninger og konstruksjoner som er tilknyttet virksomheten. Formålet med reguleringsendringen er å innpasse gård- og bruksnummer 10/179 i detaljreguleringen. Endringene vurderes å ikke gå utover hovedrammene i gjeldene plan. Inkluderingen av GBN 10/179 i detaljreguleringen vil sikre en mer helhetlig arealbruk av området i samsvar med kommuneplanens arealdel. Formålsgrensene og hensynssone friluftsliv i arealplanen er tenkt ivaretatt i reguleringsendringen.

Kommunen vil etter varsel vurdere om reguleringsendringen kan behandles etter forenklet prosess, som mindre reguleringsendring. Foreslått planendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning, og utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.