Områderegulering Skrova

Formannskapet har 21.03.2022 i sak 31/22 vedtatt å legge planprogram for områderegulering Skrova ut på høring og til offentlig ettersyn. Frist for innspill og merknader til planprogrammet er 09.05.2022.  

Navn

Områderegulering Skrova

ArkivsakID

21/3101

Vedtaksnummer

FS-31/22

Saksbehandler

Vågar Erdahl Nyaas

Ansvarlig enhet

Eierskapsenheten

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

09.05.2022

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Områdereguleringen for Skrova skal sørge for en helhetlig og mangfoldig stedsutvikling av øyområdet. Det skal legges til rette for varierte og gode botilbud, offentlig og private tjenester og et næringsliv som tar utgangspunkt i de naturgitte forholdene til Skrova. I dag er det 10 detaljreguleringer som gir rammer, føringer og tillatelser for tiltak i Skrova. Ni av disse reguleringsplanene er utarbeidet etter tidligere plan- og bygningslov, altså før 2008, der den eldste reguleringsplanen er fra 1947. Dagens forvaltning av Skrova er dermed preget av liten forutsigbarhet og udaterte planer. Et viktig premiss med områdereguleringen er å gi Skrova en oppdatert og helhetlig arealforvaltning etter plan- og bygningsloven. Det er i planstrategien for Vågan kommune, vedtatt 15. juni 2020 fastsatt et behov for en ny reguleringsplan i Skrova:

«Behov for en områderegulering som avklarer arealbruken på Skrova for fremtiden. De fleste reguleringsplanene er utarbeidet før ny plan- og bygningslov fra 2008, hvor den eldste planen er fra 1947.»

Planarbeidet starter nå opp i 2022 og vedtak for områdereguleringen er estimert i 2023.
Kommunestyret vedtok i 2017 kommuneplanens arealdel for Vågan som blant annet omfatter arealbruken i Skrova. Kommuneplanens arealdel er likevel en overordnet plan som har et mer strategisk nivå og gir i liten grad direkte hjemmel til tiltak. Områdereguleringen er derfor ment å gi en nærmere og mer detaljert angivelse av arealbruk og rammer for tiltak, med tydeligere mål for utviklingen i Skrova. Samtidig blir det viktig å følge opp de strategiske målene i kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel, samt arbeidet med bærekraftsmålene til FN i planprosessen.

Planprosessen vil berøre en rekke forhold og interesser som må avveies og bli hensyntatt i områdereguleringen. Viktig i de forestående avveiningene blir å sørge for at de følger opp bærekraftsmålene til FN på et lokalt plan. Dette som følge av at Vågan kommune arbeider med å få bærekraftsmålene forankret i kommunens planverk, i tråd med de nasjonale forventingene fra regjeringen.

Dokumenter

Saksfremlegg Formannskapet

Planprogram områderegulering Skrova 

Kontaktinformasjon

Vågard Erdahl Nyaas 
E-post
Tlf: 75 42 04 49 / 417 64 454