Mindre endring av regional friluftsforskrift for Lofoten - stranda under fjellet

Regional friluftsforskrift for Lofoten skal bidra til å regulere bruk og ferdsel i utvalgte områder i Lofoten. Dette er områder med høy frekvens av besøkende eller områder som er særlig sårbare, hvor ferdsel og bruk må reguleres for å unngå stor slitasje eller bortfall av naturmangfold.

Navn

Regional friluftsforskrift for Lofoten

ArkivsakID

22/1215

Vedtaksnummer

MPN- 060/22

Saksbehandler

Vågard Erdahl Nyaas

Ansvarlig enhet

Eierskapsenheten

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

09.05.2022

Se andres innspill

Se andres innspill og dokumenter

Beskrivelse

Formålet med den regionale friluftsforskriften er å ha et lokalt tilpasset regelverk som fungerer som en forsterkning av friluftsloven. Kommunestyret vedtok friluftsforskriften for Lofoten i sak KS-043/21 den 14.06.2021. Friluftsforskriften har vært ikrafttredene gjennom forrige sommersesong og det er dermed blitt dannet noen erfaringer. Det er avsatt områder for telting ved Rørvika og Kalle, derimot er det ikke avsatt område for telting ved stranda under fjellet. Etter friluftsforskriften var vedtatt i Kommunestyret var det enkelte reaksjoner på dette. Med det som bakgrunn foreslås det å tillate telting ved stranda under fjellet. Forslag til ny situasjon kommer frem av illustrasjonen under.

Endring av friluftsforskriften følger reglene i forvaltningsloven. Det innebærer at de som berøres av endringen vil høres før det blir foretatt endelig vedtak i Kommunestyret. Saken vil legges frem for MPN etter at det har vært gjennomført høring.

Endringene som foreslås ved stranda under fjellet er følgende:

  • Forbud mot bobil og campingvogn er noe utvidet, så området også dekker den delen av veistubben som går ned til toalettet.
  • Det tillates teltområde på grønt gressareal, men ikke på det område der bålplassen er. Det ønskes ikke telting rundt bålplassen, da den bør være tilgjengelig for alle, og ikke privatiseres av telt.

Dokumenter