Høring av søknad om mudring - Hjellskjæret - Lofoten Sveiseindustri AS - Svolvær

Krogstad AS / Lofoten Sveiseindustri AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til mudring ved sin eiendom i Svolvær i Vågan kommune.

 

Navn

Høring av søknad om mudring - Hjellskjæret

Ansvarlig enhet

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø,

Høringsstatus

Aktiv høring

Høringsfrist

18. april 2022

Beskrivelse

Om tiltaket

Tiltakshaver planlegger å bygge en ny verkstedhall med kai for opptaking av båter. I den forbindelse er det behov for kaidybde utenfor og inne i hallen. 

Tiltaket omfatter mudring av omtrent 500 kubikkmeter over et areal på omtrent 150 kvadratmeter. Mudringen skal utføres med gravemaskin fra land/lekter og ved undervannssprengning. Tiltakshaver har fremmet planinitiativ for endring av eksisterende reguleringsplan for området. 

Forurensning

Det har blitt gjort flere miljøundersøkelser av sjøbunnen ved Lofoten Sveiseindustri AS. Sjøbunnen i området er sterkt forurenset. Alle prøvepunkt i og ved tiltaksområdet er klassifisert med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (tilstandsklasse IV og V) for stoffene PAH, PCB, TBT, kobber, nikkel og sink.

Naturverdier

Det er ingen kjente registreringer av spesielle naturtyper i tiltaksområdet. I havneområdet rundt er det gjort observasjoner av ulike fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Høring

Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, innen 18. april 2022. 

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Kristine Vevik, tlf: 75 54 78 15