Håndtering av byggavfall

Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og helse. For å hindre at disse spres stiller myndighetene krav til håndtering av byggavfall. Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres. Planen skal legges ved byggesøknaden.

Avfallsplan

  • Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres (gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven). Minst 60 prosent av avfallet må kildesorteres. Målet er blant annet å hindre at miljøfarlige stoffer blir spredd, redusere mengden byggavfall og øke gjenbruk og gjenvinning.
  • Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er innlevert av de ulike avfallsfraksjonene. Etter byggesaksforskriften § 8-1 skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.
  • Kravet om avfallsplan gjelder blant anneto Nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal o Riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal
  • Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport (se under). I forbindelse med rehabilitering og riving skal du også utarbeide en egen miljøsaneringsbeskrivelse for farlig avfall.
  • Avfallsplanen skal bl.a. inneholdeo et estimat over mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaketo en plan for hvordan byggavfallet skal håndteres og disponeres

Søknadskjemaer

Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Søknaden sendes til

Vågan kommune
Postboks 802
Rådhuset
8305 Svolvær

Vedlegg til sluttrapport

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert:

  • Dette kan være ordinær kvittering fra avfallsmottak deklarasjonsskjema for farlig avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farlig avfall) 
  • Egenerklæringsskjema (hvis du for eksempel har solgt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggeplass)

Saksbehandlingstid 

For tiltak som både krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven og utløser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse være knyttet opp mot byggesaksbehandlingen. Vågan kommune gir ikke ferdigattest etter plan- og bygningsloven før sluttrapport er godkjent.

Klage

Hvis du ikke får godkjenning, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Byggteknisk forskrift (TEK 10) - Se spesielt kapittel 9 
Avfallsregler i plan- og bygningsloven (veileder fra DiBK)

Kontakt

Vågan kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 00 00

Adresse

Postadresse
Rådhuset
Postboks 802
8305 Svolvær

Besøksadresse
Storgata 29
Rådhuset
8300 Svolvær