Dispensasjon

Hva er en dispensasjon?

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, kan du søke dispensasjon.

Dispensasjon fra byggereglene innebærer et ønske om å fravike de lovbestemte forhold i en konkret sak, som oftest til gunst for søkeren. Det er kommunen som avgjør en søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset. Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler.

Reguleringsplaner og kommuneplaner er tilgjengelig i kommunens planregister. I planregisteret kan du også se om det er gitt dispensasjoner innenfor den enkelte planen.

Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Du kan få dispensasjon dersom

  • hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse (§1-1) ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Når du skal søke om dispensasjon bør du begrunne den med forhold som er spesielle for din sak. Argumenter som vanligvis ikke er avgjørende, er personlige forhold som

  • behov for større plass
  • sykdom
  • at dispensasjonen er nødvendig som ledd i et arveoppgjør

Grunnen er at arealbruk fastlegges i et livslangt perspektiv, mens eierforholdene på stedet vil kunne være skiftende.

Hvordan søke om dispensasjon?

I søknaden skal du beskrive tydelig hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes og naboene må varsles om dispensasjonen. Her finner du mer informasjon om nabovarsling.

Du kan søke om dispensasjonen i forkant eller samtidig med tiltaket (det du skal bygge).

Saksbehandling

Saksbehandlingsfristen er på 12 uker fra mottatt søknad. Du vil normalt få en tilbakemelding innen 2 uker om det er noen mangler ved søknaden.

Dersom søknaden berører andre statlige myndigheters saksområder, vil søknaden bli sendt til uttalelse hvis du ikke har gjort det i forkant. Andre myndigheter har 4 ukers svarfrist.

Saksbehandlingsgebyrer: Se kommunens avgiftsregulativ (PDF, 734 kB).

Ingen har krav på få dispensasjon. Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag, har du klagerett. Mer informasjon om klagerett finner du her.