Bålbrenning

Generelt om bålbrenning

Jf. forskrift om brannforebygging §3 er det i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Forskriften åpner opp for bålbrenning som:

 • Kaffebål og utepeis når det brennes rent trevirke
 • Grillinnretninger
 • Brenning av rent trevirke og avispapir i vedovn
 • Sankthansbål den 23 juni, oppbygd av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.
 • Dersom det er ønskelig å brenne rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter utenom St. Hans aften, gis det åpning for dette med hjemmel i forurensningsloven §8. En forutsetning for slik brenning er for øvrig at det ikke er til sjenanse for andre og bålets størrelse ikke overskrider det man kan definere som et "tilhengerlass". Det er også viktig at bålet anrettes på en slik måte at det av omgivelsene ikke kan oppfattes som en bygningsbrann eller annen brann ute av kontroll.
Hva kan jeg brenne?

Plikt for å unngå forurensning

I forurensningsloven §7 framkommer det at det ikke er tillatt å gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, herunder også brenning av avfall.

Trevirke som er impregnert, malt, lakkert eller satt inn med andre stoff, kan gi både skadelige gasser og skadelig aske når det blir brent. Spesielt farlig er CCA-impregnert tre som inneholder arsen-, krom- og kobberforbindelser. Asken vil inneholde blant annet arsenikk, som er svært giftig. CCA-impregnert tre er forbudt å selge til forbrukere i dag, men det fins fremdeles i bruk i for eksempel gamle terrasser.

Du må derfor unngå å brenne alt impregnert trevirke. Det kan føre til utvikling av giftige gasser og kan også være forurensende på andre måter.

Jeg skal brenne Sankthansbål

I Vågan kommune gis det aksept for brenning av sankthans bål den 23. juni, forutsatt at sentralt gitte bestemmelser overholdes (ild åpenbart ikke kan føre til brann)

Brannvesenet ønsker at planlagte sankthansbål meldes inn til oss via dette skjemaet.
Meldingen tar vi som en orientering og det vil ikke gitt tilbakemelding på denne.

Det vil bli foretatt stikkprøvekontroll av innmeldte bål

Den ansvarlige for bålet må forholde seg til følgende retningslinjer for tenning av sankthansbål:

 • Grunneiers tillatelse til tenning av bål må innhentes
 • Bålet skal plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, bygninger o.l.
 • Vindretning og vindstyrke skal vurderes
 • Bålbrenning må skje på en slik måte at den ikke innebærer risiko for personer eller omgivelser

Det skal kun benyttes rent trevirke. Plast og annet forurensende materiale tillates ikke.

 • Godkjent slokkemateriell skal holdes i beredskap
 • Det må på forhånd uttas en person som er ansvarlig for betryggende vakthold. Arrangøren er ansvarlig for all skade bålbrenningen evt. måtte forårsake
 • Brannsjefen kan nekte bålbrenning hvis værforholdene gjør det nødvendig
 • Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slukket
 • Området skal ryddes etter bålbrenning

Vågan brann og feiervesen ønsker alle en sikker sankthansfeiring

Jeg skal brenne et "litt større" bål enn et kaffebål, hvor melder jeg fra?

Det er viktig at det blir meldt fra til 110-Sentralen om at du skal brenne bål og i hvilket tidstrom, dette for å hindre at forbipasserende missoppfatter bålet og tror dette er brann (Vi har en del slike unødige utrykninger løpet av et år). 

Husk at det bare er lov å brenne rent trevirke, du må ha kontroll på bålet og at det ikke skal være til sjenanse for andre.

Ring 110-Sentralen på telefon 755 46 850 for å melde fra om bålbrenning. Dersom du skal brenne Sankthansbål kan du istedet melde det på dette skjemaet.

Råd om bål i skog og utmark:
 • Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september. Ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.
 • Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen. I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt. Merk at det kan være store lokale variasjoner.
 • Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål. 
 • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale.
 • Vær obs på vindretning og vindstyrke.
 • Unngå å brenne materiale som gir gnister. Det er materiale som papir, bartre, lyng og lignende.
 • Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.
 • Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.
 • Unngå bruk av engangsgriller. Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.
Hvordan vet jeg om det er høy skogbrannfare?

Meteorologisk institutt har laget en veldig grei informasjonsside om dette. Du kan finne den ved å klikke på knappen under.
Skogbrannfareindeks

Husk at det er ditt eget ansvar å være aktsom slik at du ikke starter en brann.