Om Vågan brann- og redningstjeneste

Hovedbrannstasjonen og våre kontorer ligger i Osan, midt mellom Svolvær og Kabelvåg. I tillegg har vi brannstasjoner i Henningsvær og på Skrova samt et branndepot i Laukvik. 

Vågan brann og redning har både hel- og deltidsansatte hvor hovedtyngden av innsatspersonell består av deltidsansatte brannkonstabler.

  • Kommunen har hele tiden en vaktstyrke på 6 i dreiende vakt.
  • Beredskapsavdelingen 17 ansatte i utrykning stasjon Svolvær
  • Forebyggende avdeling 4 ansatte. Feiere og tilsynspersonell.
  • Henningsvær stasjon 10 ansatte deltid, Skrova stasjon 10 ansatte deltid og Laukvik depot Frivillig brannkorps 10 stk.
Om brannforebyggende avdeling

Forebyggende avdeling består av to seksjoner

  • Seksjon for boligbrannsikkerhet
  • Sekjson for særskilte brannobjekter (§ 13)

Dersom du har spørsmål vedrørende feiing og tilsyn i bolig eller fritidsbolg kan du ta kontakt med en av våre brannforebyggere. Gjelder hendvendelsen særskilt brannobjekt kan du ta kontakt med avdelingsleder eller branninspektør.


Kontakt


Kai Årre
Leder forebyggende
E-post: Send e-post til Kai Årre
Telefon+47 46 68 34 27

Geir Hermansen
Branninspektør
E-post: Send e-post til Geir Hermansen
Telefon+47 41 20 74 30

Inge Holand
Brannforebygger
E-post: Send e-post til Inge Holand
Telefon+47 90 03 60 50

Simen Støp Nilsen
Brannforebygger
E-post: Send e-post til Simen Støp Nilsen
Telefon +47 41 76 63 14

Lars Ottemo Gärtner
Brannsjef
E-post: Send e-post til Lars Ottemo Gärtner
Telefon+47 90 70 34 05

Om beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen skal ha tilstrekkelig bemanning, kompetanse og utstyr slik at avdelingen er i stand til å løse de oppgaver den kan forventes å bli stilt overfor på en forsvarlig måte i henhold til den enhver tid gjeldende risiko- og sårbarhet i kommunen

Vågan brannvesen ivaretar brann- og redningsoppgaver for kommunen samt beredskapen på Lofastsambandet delt med Sortland. Vi har også ansvaret for akutt forurensning og ulykker med farlig gods i Lofoten.

Avdelingen har også samarbeids- og bistandsavtaler med andre brannvesen i nabokommunene samt Sivilforsvaret for å ivareta spesielle forhold og de største hendelser.

Med Svolvær som hovedstasjon har vi vedlikehold av 3 brannstasjoner og utstyr i Svolvær, Henningsvær og Skrova samt et branndepot i Laukvik.

Kontakt


Vaktktelefon
Telefon+47 95 36 48 00

Terje Olsen
Leder beredskap/varabrannsjef
E-postSend e-post til Terje Olsen
Telefon+47 47 32 81 10

René Skjønnås
Brannkonstabel
E-postSend e-post til René Skjønnås
Telefon+47 47 67 18 40

Lars Ottemo Gärtner
Brannsjef
E-postSend e-post til Lars Ottemo Gärtner
Telefon+47 90 70 34 05

 

Om 110-Sentralen

Salten Brann IKS har ansvaret for 110-nødmeldetjenesten i Nordland. 110-sentralen er samlokalisert med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og Politiets operasjonssentral (112) på Bodø brannstasjon.

Du kan klikke på denne lenken for å komme til deres sider

Klikk her for å følge oss på facebook, her legger vi fortløpende ut informasjon vedrørende beredskap og brann i hele Vågan kommune.

 

  

Kontakt

Vaktktelefon
Telefon 95 36 48 00
Terje Olsen
Leder beredskap/varabrannsjef
E-post
Telefon 47 32 81 10
Kai Årre
Leder forebyggende
E-post
Telefon 46 68 34 27
Lars Ottemo Gärtner
Brannsjef
E-post
Telefon 90 70 34 05