Bjarte Henriksen

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Sammen med inntektsskatten til kommunen er denne med på å dekke kostnaden for ulike fellestjenester for alle innbyggerne, som blant annet drift av hjemmetjenester, skoler, og friområder.

Sjekk ut om «ofte stilte spørsmål» nedenfor kan gi svar på dine spørsmål før du bestiller møte.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Hvordan avtale møte med saksbehandler

Når du har funnet den saksbehandleren du ønsker å snakke med, trykker du på "Reserver" for å se deres kalender og når de har ledig tid. Velg det ledige tidspunktet som passer deg best.

Fyll ut registreringsskjemaet så detaljert som du kan slik at saksbehandler kan være best mulig forberedt til møtet. Saksbehandler sender deg endelig bekreftelse på e-post.

Husk at møtet ikke er avtalt før du får bekreftelse fra saksbehandler.

Telefon, videomøte eller personlig oppmøte.

I skjemaet velger du om møtet skal være på telefon, video (Teams) eller ved personlig oppmøte. Velger du telefon/video vil saksbehandler ringe deg på avtalt tidspunkt.

Hvor langt møte kan jeg få?

Du kan booke et møte på 30 minutter.

Hvor lenge før må jeg avtale tid?

Du kan reservere et møte med saksbehandler 1 - 14 dager frem i tid.

Husk at møtet ikke er avtalt før du har fått bekreftelse fra saksbehandler. Av ulike årsaker kan det ta litt tid før du får bekreftet møtet.

Hvordan kan jeg avlyse et avtalt møte?

Dersom du må avlyse et møte kan du åpne møtinnkallingen i din digitale kalender og velge avlys/slett møte eller ved å kontakte saksbehandler per telefon eller mail.

Kontaktinformasjon til saksbehandler finner du på denne bookingsiden.

Kan jeg sende vedlegg til saksbehandler i forkant av møtet?

Ja.  Vedlegg som er relevante for saksbehandler sendes på e-post i forkant av møtet.

Mail-adresse til saksbehandler finner du under kontaktinfo på denne nettsiden og i registreringsskjemaet som du må fylle ut hvis du velger "Reserver".
 

To typer grunnlag for skatt

For de fleste boligeiendommene vil Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten. Disse eiendommene blir ikke taksert eller besiktiget. For andre eiendommer; som næringseiendommer, våningshus på gårdsbruk og fritidsboliger etc, fastsettes eiendomsskatten ut fra en takst vedtatt av sakkyndig nemnd.

Klage på eiendomsskatten

Før du kan sende inn din klage må du se om din eiendomsskatt er basert på formuesgrunnlag hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd i Vågan kommune.

Vær oppmerksom på at utlignet skatt skal betales til fastsatt forfall, selv om du har klage til behandling jfr. Eiendomsskatteloven § 25.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, må du klage direkte til Skatteetaten.

Endre grunnlaget for behandling av eiendomsskatt på skatteetaten sine nettsider

Sakkyndig nemnd

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er vedtatt av sakkyndig nemnd, kan du klage til Vågan kommune.

Klagefristen er 6 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomsskatteliste ble utlagt eller skatteseddelen ble sendt fra kommunen.
Klage kan ikke fremsettes dersom det samme grunnlaget er påklaget og klagebehandlet tidligere i inneværende takseringsperiode, jf. eiendomsskatteloven § 19, 1.ledd.

Klage sendes pr. e-post:  Merk e-post med "Klage eiendomsskatt"
Alternativt kan klage sendes pr. brev til Vågan kommune, postboks 802, 8305 Svolvær. 

Klagen behandles av sakkyndig nemnd, og eventuelt egen klagenemnd (valgt av Kommunestyret).

Takseringsretningslinjer

Sakkyndig nemnd har vedtatt retningslinjer for taksering av eiendommer som ikke har formuesgrunnlag. Retningslinjene gir føringer for hvordan verdi på eiendommer skal fastsettes.

 

Nemnder

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd og en klagenemnd for eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd vedtar taksten for eiendomsskatten på de eiendommene som ikke omfattes av Skatteetatens formuesgrunnlag. Sakkyndig nemnd vedtar retningslinjer for taksering. Klagenemd behandler klager på skattevedtak som ikke er satt på grunnlag av formuesgrunnlag fra Skatteetaten,  i medhold av eiendomsskatteloven § 20.
 

Sakkyndig nemnd

Sakkyndig nemnd
Navn Funksjon
Tom Edvardsen Leder
Kennet Greger Pettersen Nestleder
Tone Johansen
Joe Andre Nilsen
Raymond Larsen
Liv Skjønnås

 

Klagenemnd

Klagenemnd
Navn Funksjon
Kjell-Einar Kristiansen Leder
Julie Steinvik
Erling Rokkan
Elisabeth Sørstrøm-Nilsen Vara
Frank-Robert Svendsen Vara
Vidar Thom Benjaminsen Vara

 

Lover og regler om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er regulert av nasjonal lovgivning.

Nedenfor finner du lenke til lov om eiendomsskatt.

Eigedomsskattelova

Omtaksering

Vågan kommunestyre vedtok i møte 17.12. 2018 (KS 097/18) å omtaksere alle eiendommer i kommunen, med virkning fra skatteåret 2020, jf. eiendomsskattelovens § 3a.

Boligeiendommer takseres i henhold til eiendomsskattelovens § 8 C-1, ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag. (Ca. 400 eiendommer uten formuesgrunnlag er taksert av takseringsfirma)

Pr. 01.03.2020 foreligger takst på alle eiendommer i kommunen som skal ha utskrevet eiendomsskatt. Taksten danner utgangspunktet for utskriving av eiendomsskatten.

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret, jf. esktl. § 10 – 13.

Boliger med formuesgrunnlag fra skatteetaten

Dersom grunnlaget for eiendomsskatt på din eiendom er basert på formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og du mener opplysningene om din eiendom er feil, eller at boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi, kan du endre dette selv hos skatteetaten.

Beregningsmetoden er basert på gjennomsnittlig kvadrat­meterpris for en gitt boligtype i et bestemt område. Men dersom boligen har under gjennomsnittlig standard, mindre attraktiv beliggenhet, dårligere solforhold eller mer støy enn de andre boligene i området, vil boligens verdi bli overvurdert i modellen.

For å kreve korreksjon i boligverdien, er det nødvendig å legge frem dokumentasjon. En takst utarbeidet av en takstmann er en mulighet, en verdivurdering fra en megler er en annen. Hvis du har kjøpt boligen samme året vil kjøpesummen være en observerbar markedsverdi, og det vil også salgssummen på en tilsvarende bolig samme sted, forutsatt at standarden er lik.

Boligverdi

En boligs estimerte markedsverdi er satt til boligens areal multiplisert med en kvadrat­metersats. Kvadratmetersatsen avhenger av boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet, og beregnes av Statistisk sentralbyrå for Skatteetaten. Grunnlaget for denne beregningen har boligeier selv innrapportert til skatteetaten ved en tidligere anledning.

Formuesverdi (likningsverdi)

Formuesverdien av boligen er satt til 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og fom 2022 til 95 prosent av boligverdien for sekundærbolig. Denne er normalt forhåndsutfylt i skatte­meldingen.