VVA Storgata - Januar 2024

Etter nyttår vil krysset Håkon Kyllingmarks gt stenges for trafikk i forbindelse med VVA-prosjektet som pågår i Storgata. Dette vil føre til endret kjøremønster i Svolvær sentrum. 

I Storgata graves det nå i krysset J. E. Paulsens gate. Dersom det ikke oppstår noe utforutsett skal all graving mellom krysset Langåsveien og J. E. Paulsens gt være ferdig før jul. Arbeidet i Langåsveien/Austnesfjordgata nærmer seg ferdigstilt. Storgata vil derfor bli åpnet for trafikk fra Vågan Lokalmedisinske Senter (VLMS) frem til krysset J. E. Paulsens gt før jul. 

Ettersom store deler av resterende trasé ligger på kotehøyde under flomålet skal det etter jul jobbes fra to angrepspunkter i gata for å få best mulig fremdrift i prosjektet. Ved fjære sjø graves det i krysset Håkon Kyllingmarks gt nordover, og ved flo sjø fortsetter gravingen fra J. E. Paulsens gt sørover. 

I første omgang er det kun VA-grøft som skal graves i veiarealet. Fortau vil derfor holdes åpne for myke trafikanter så langt det lar seg gjøre. I anleggsperioden vil Kirkegata åpnes for trafikk slik at det blir tilkomst til Svolvær kirke og parkeringsarealer.