VVA Storgata - graving i Kong Øysteins gt

I forbindelse med VVA prosjektet i Storgata er det avdekt at avløpet ned mot krysset Kong Øysteins gt er i så dårlig forfatning at det må skiftes ut fortløpende. 

Vann og avløpsledninger blir skiftet ut frem til krysset. I tillegg skal kabelgrøft etableres for Elmea og gatelyskabel til nytt gatelys i krysset. Både VA- og kabelgrøft skal etableres i kjørebanen. Fortau blir ikke berørt av gravearbeidet. 

Området det skal graves er i dag allerede stengt for biltrafikk. Det vil ikke bli behov for å stenge krysset. Fortau på sørsiden av gata vil bli åpent i hele perioden for myke trafikanter slik at tilkomst til Langåsparken blir uendret. Det vil også holdes en passasje åpen over Storgata mot bibliotekbygget for myke trafikanter. 
Fortau langs Storgata fra krysset Kong Øysteins gt og J. E. Paulsens gt blir fra slutten av uke 43 stengt for gjennomgangstrafikk. Vedlagt er skisse som viser trafikkmønster. 

Kabelgrøft til Elmea skal føres helt frem til VLMS. I den forbindelse vil veien bli stengt i en kjøreretning i en periode. Dette varsles nærmere.