Villaveien - oppstart av 2.byggetrinn gang/sykkelsti opp til Sommartjønna på Stranda, Svolvær (SCh).

Det er nå skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Gerhard Svenning AS.

Dette er det andre byggetrinnet i prosjektet med etablering av gang- og sykkelsti fra Strømbrua langs Villaveien og helt frem til Sommartjønna (ca 690 m).

Over påske 2020 i uke 16-17-18 vil det være anledning for beboerne i utbyggingsområdet å kontakte Teknisk Drift og avtale befaring ved eiendommen, slik at man kan få bekreftet hvordan dette vegprosjektet vil passere i området.

En avlastningsvei etableres nå i løpet av april til bruk i byggeperioden. Denne veien vil gå bak Villaveien langs fotballbanen, se vedlagte kart.

Anleggsarbeidene med veganlegget langs Villaveien søkes igangsatt i mai.

I månedsskiftet april/mai skal avlastingsveien for dette prosjektet være kjøreklar.

Derved vil anleggsarbeidet med gang og sykkelsti langs Villaveien kunne ta til først i mai. 

Alternative veier i anleggsperioden

Arbeidet som nå skal i gang langs Villaveien vil resultere i at deler av Villaveien i perioder vil måtte være stengt. Blant annet vil strekket mellom kysset Villaveien/Einar Bergs vei til krysset ved Røde Kors-huset være stengt i lengre perioder. Vågan kommune er derfor i disse dager i gang med arbeidet med å etablere en midlertidig omkjøringsvei fra Villaveien, via Einar Bergs vei og Idrettsveien, langs Stranda Stadion og over til Røde Kors-huset (se illustrasjonskart nedenfor). Omkjøringene i anleggsperioden vil være skiltet, og det vil her på hjemmesiden bli lagt ut oppdatert informasjon og kart over omkjøringene.

Det bes om at innbyggerne på Stranda innstiller seg på at det i deler av anleggsperioden vil være litt utfordrende trafikkbilde i området. 
Veiene som vil måtte være stengt har til tider stor trafikk, og omkjøringsalternativene er få. Men dersom folk tar hensyn og følger skiltingen tror vi dette vil kunne gå fint. 

Klikk for stort bildeOmkjøringsvei på Stranda 

Dette andre byggetrinn utgjør resten av gang/sykkelstien (ca 410 m) som skal ferdigstilles i løpet av kommende vår/sommer/høst. I dette byggetrinnet vil gamle vann- og avløpsledninger langs traceen bli skiftet ut, og det vil bli lagt nytt overvannsystem langs traceen.

Før byggestart vil beboerne langs byggetrinn 2 bli invitert til befaring, og kan da kontakte Teknisk drift for nærmere avtale. Kontaktpersoner vil være Markus Johnsen og Svein Christiansen.

Vegbanen er regulert i en bredde på 5,5 m og gang/sykkelstien i en bredde på 3,0 m. Det skal legges nye ledninger for vann, overvann og avløp samt nytt gatelys-anlegg. Selve eiendommene i området blir i hovedsak ikke fysisk berørt av anlegget, men adkomster, beplantninger og ev bygnings-konstruksjoner utenfor egen eiendom vil kunne bli berørt for noen av eiendommene.

Planen er å starte arbeidene med et arbeidslag fra hver side. Et arbeidslag starter i Villaveien ved nr 17/18 hvor byggetrinn 1 ble avsluttet i fjor. Det andre laget starter ved Røde Kors hytta ved Sommartjønna.

Reguleringsplan under, viser 2.byggetrinn opp til Sommartjønna. Ferdig-stillelse av arbeidene er planlagt til senhøst 2020, dersom ikke uforutsette hendelser inntreffer.

 Klikk for stort bilde  

 

ØVRIGE FORHOLD RUNDT ANLEGGSARBEIDENE:

Samtlige boliger vil få kuttet de eksisterende vannforsyningene sine i forbindelse med legging av ny hovedledning for vann, det blir lagt ut midlertidige vannforsyninger til boligene i anleggsperioden, slik at vannforsyning til hvert hus opprettholdes.

Trær langs hele traceen utenfor boligeiendommene og innenfor regulert vegareal må fjernes for å gi plass til det nye veganlegget ihht godkjent reguleringsplan.

Spørsmål i anleggsperioden som gjelder vann- og avløp rettes til John Andre Vegge (469 57 937) og spørsmål vedrørende vei og sykkelsti til Teknisk Drift ved Markus Johnsen (469 57 937) eller Svein Christiansen (952 84 702).