Varsel om oppstart av detaljregulering for Ørnvika næringsområde i Svolvær, samt forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Ørnvika næringsområde.

Klikk for stort bilde 

Navn

Detaljregulering Ørnvika næringsområde

PlanID

312

ArkivsakID

21/1636

Saksbehandler

Marie Aaberge

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Beskrivelse

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Ørnvika næringsområde.

Grunneierne innenfor planområdet (gnr/bnr 16/82 mfl.) har gått sammen om å få utarbeidet en detaljreguleringsplan. Formålet med planforslaget er å legge til rette for videreutvikling av området samt å sikre at området får en godkjent avkjørsel fra E10.

Hovedtrekkene i planen er:
- Legge til rette for en ny avkjørsel fra E10, samt etablering av fotgjengerfelt over E10 og fortau langs deler av det kommunale veisystemet innenfor området.
- Legge til rette for etablering av en ny sliphall til Skarvik, over skipsheisen som er etablert.
- Legge til rette for nye næringsbygg (industri/lager), ny kontor- og lagerbygning samt en tredje etasje på eksisterende næringsbygg.
- Legge til rette for etablering av en flytebrygge nordøst i planområdte.
- Legge til rette for utvidelse av kommunal kai i tråd med overordnet plan.
- Starte prosessen med å fjerne kulturminne Hamburg kulturminne id 117376. Begrunnelsen for dette er at skipet ligger slik til at det er til hinder for videre utvikling av slipen og den kommunale kaia.

Det vil ikke bli lagt til rette for etablering av detaljvarehandel innenfor planområdet. Det legges heller ikke til rette for næringsvirksomhet knyttet opp mot turisme.

Det vil bli utarbeidet støyanalyser som viser hvordan støy fra næringsområdet vil påvirke bakenforliggende boliger. Store deler av området ligger på mellom kote 2 og 3. Dette gjør at området ligger utsatt til når det gjelder havnivåstigning. Det vil bli utarbeidet en havnivåanalyse som vil gi føringer for utarbeidelse av planforslaget.

Referat fra oppstartsmøte, planinitiativ, kart som viser planavgrensning ligger ute på stein hamre arkitektkontor sin hjemmeside https://shaas.no/kunngjoringer/. Her ligger også en planskisse, ros-sjekkliste og visualisering en av eksisterende og ny bebyggelse.

Innspill til planarbeidet sendes stein hamre arkitektkontor as, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana eller på e-post; aasmund.stromnes@shaas.no innen 17.09.21

Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og oversendes til kommunen sammen med øvrige plandokumenter til førstegangsbehandling, før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunens vurdering av om planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger
På bakgrunn av innkomne opplysninger fra forslagstiller vurderer kommunen at planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger.

Planarbeidet er vurdert at ikke omfattes av § 6, siden reguleringsplanen ikke legger opp til økning av BRA på 15 000 m2. Videre er planarbeidet ikke omfattet av § 7.

Vurdering av § 8 og om tiltaket faller inn under vedlegg II. Næringsbebyggelsen innenfor planområdet kan ikke sies om være en del av «kjøpesenter», og faller dermed ikke inn under næringsbygg som inngår pkt 11 j. Det kan vurderes om tiltaket faller innenfor punkt 10 a i vedlegg II - Utviklingsprosjekt for industriområder. Vi vurderer at videreutviklingen av eksisterende næringsområder og utvidelse av kommunal kai i tråd med overordnet plan ikke ansees som et utviklingsprosjekt for industriområder. Tiltaket fanges dermed ikke opp etter § 8 i forskriften. Videreutviklingen som det legges opp til er i tråd den type virksomheter og karakter som planområdet har i dag.

Støy, trafikkavvikling, landskapsvirkning, kulturminne og stormflo/havnivåstigning er spesielt relevante utredningstema for planen. I tillegg hensynet til forurenset sjøbunn ved utfylling og andre tiltak i sjø.

Overnevnte tema ansees ikke å ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i den grad at planen omfattes av forskrift av konsekvensutredninger. Virkninger for relevante tema skal uavhengig av krav om konsekvensutredning bli tilstrekkelig utredet og belyst gjennom planprosessen.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Åsmund Rajala Strømnes
Stein hamre arkitektkontor as, Mo i Rana
e-post: aasmund.stromnes@shaas.no
 

Frist for innspill: 17.09.2021