Vågan kommune har revidert sin Trafikksikkerhetsplan for 2020 - 2023

I vel 20 år har Vågan kommune foretatt revidering av sin trafikksikkerhetsplan. I kommunestyremøte 17.juni 2019 ble denne planen nok en gang revidert. Vedtatt revidert Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020 - 2023 følger vedlagt.

Overordnet myndighet stiller som krav for kommuner som skal søke om tilskudd for ulike trafikksikkerhetstiltak, at de har oppdatert planverk for kommunens trafikksikkerhet.

Kommunestyret i Vågan vedtok i 1998 å utarbeide "Trafikksikkerhetsplan for Vågan", og den første planen ble godkjent av kommunestyret i 2000.

I forbindelse med rullering av planen i 2019 er skolene og FAU’ene rundt om i kommunen invitert til å komme med innspill (5.3.2), og rullering er kunngjort på kommunens hjemmeside. Videre er skadestatistikk fra Statens Vegvesen oppdatert.

I utgangspunktet ønskes fokus på atferds- og holdningsskapende tiltak, og barnehagene og skolene i kommunen har dokumentert sine aktiviteter her i de innspillene som er sendt inn. Det er også lagt opp til at det kan søkes om tilskuddsmidler til gjennomføring av fysiske tiltak som sikrer skoleveiene.

Den nasjonale planen for trafikksikkerhet sier bla dette om hva en kommunal plan bør inneholde på det ikke-fysiske området:

 • Trafikksikkerhetsopplæring i barnehage, grunnskole og videregående skole
 • Trafikksikkerhetsarbeidet i internkontrollsystemet
 • Sikkerhetskrav ved kommunens kjøp av transporttjenester
 • Trafikantinformasjon
 • Andre tiltak som har betydning for trafikksikkerheten, for eksempel tiltak mot rus og kriminalitet
 • Eventuelle ordninger knyttet til transport ved ungdomstiltak som reduserer bilkjøring eller gir sikrere transport

Følgende tiltak prioriteres for søknad om trafikksikkerhetsmidler for 2020:

 1. Gang/sykkelsti Stranda i Svolvær - byggemidler:

  I likhet med tidligere behandlinger er etablering av gang/sykkelsti på Stranda høyest prioritert, fra Strømbrua og opp Villaveien til Sommartjønna. Hele strekningen utgjør 740 m, del 1 for de første 250 m fra Strømbrua og opp Larsenbakken startes opp sommer 2019. Del 2 for denne strekningen utgjør resterende del.
 2. Gang/sykkelsti Vesterskaret i Kabelvåg – søknad om midler til utarbeidelse av byggeplan:

  I forbindelse med bygging av ny barne- og ungdomsskole for hele Kabelvåg skolekrets for samlet 320 elever i Ungdomsskoleveien 50 i Kabelvåg, og sterk boligutbygging i Kabelvåg øst, er det behov for ny gang/sykkelsti til skolen i Kabelvåg øst over Vesterskaret.
 3. Etablering av fartsdumper i tettbebyggelse samt tilhørende skilting:

  Over tid er 30-sonene i tettstedene blitt supplert med fartsdumper, en slik dump er kostnadsberegnet til ca kr 18.000/stk. Enkelte plasser er det også behov for noe skilting for å gjøre oppmerksom på barn i området.
 4. Utarbeidelse av reguleringsplan for gang/sykkelsti fra parkeringsplass/bussparkering ved Engøya til Misværholla i Henningsvær:

  Økende antall turister særlig sommers tid har nødvendiggjort grep om trafikken inn til Henningsvær. Inne i Henningsvær ved Misværholla er det etablert en forholdsvis stor parkeringsplass. For å legge endra bedre til rette slik at trafikken inn til Henningsvær blir redusert, er Vågan kommune i gang med å anlegge parkering for busser og andre kjøretøyer på Engøya.

  Parkering av kjøretøyer på Engøya resulterer i gangtrafikk over bruene og Hanekammen inn til Henningsvær. Her er det behov for å utarbeide reguleringsplan for ny gang/sykkelvei.
 5. Utarbeidelse av reguleringsplan for trafikktiltak langs E10 ved Mølnosen i Kabelvåg:

  Det er ønskelig å få utarbeidet en reguleringsplan langs E10 i dette området, som både kan løse ny avkjøring til Solbakken og legge til rette for bedre løsninger for myke trafikanter som må krysse E10 her.
 6. Utarbeidelse av reguleringsplan for gang/sykkelsti på Svinøya i Svolvær:

  Det er satt i gang en prosess for å få utarbeidet reguleringsplan for sikre skoleveier. Svinøybrua som forbinder Svinøya til byen er blitt en flaskehals, og bør inngå i planarbeidet med tanke på å sikre de gående inn til byen over brua og ned til Vestfjordgata.

Trafikksikerhetsplan 2020-23 (DOC, 2 MB)