Tilskudd til rusforebyggende tiltak i Vågan kommune

I henhold til Kommunestyrevedtak KS-079/16 skal Hovedutvalget for Helse- omsorg- og sosial (HOS) tildele tilskudd til tiltak i 2017 og 2018:

 • Folkehelsetiltak
 • Informasjonsarbeid
 • Holdningsskapende arbeid
 • Rusforebyggende tiltak

Kriterier for tildeling av tilskudd:

 1. Støtte kan gis til tiltak i regi av frivillige lag og foreninger. Det kan også gis støtte til annen virksomhet (ikke kommersiell) når formålet kan ansees å være rusforebyggende. Tiltak som retter seg inn mot barn og ungdom prioriteres.
 1. Støtte kan kun gis til lag og foreninger som har tilhørighet i Vågan kommune, og gis kun til tiltak som har innbyggerne i Vågan som målgruppe.
 1. Støtteordningen kunngjøres på kommunens hjemmesider, Facebook, i Lofotposten og Våganavisa. I søknaden må planer for tiltak og budsjett være skissert. Tiltak kan være enkeltstående anledninger eller aktivitet av lengre varighet.
 1. Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes rapport til utvalget. Hvis det ikke rapporteres om gjennomføringen av de tiltak som har fått økonomisk støtte, vil dette kunne komme med i betraktningen ved fremtidig tildeling.
 1. Søknadsfrist 12.12.17. Søknader sendes: Postmottak@vagan.kommune.no
 1. Hovedutvalg for Helse-, omsorgs- og sosial behandler søknadene og foretar tildelingen.
 1. For 2017/2018 utgjør tilskuddet til sammen kr 150.000,00.