Spyling av hovedvannledninger i Kabelvåg

 I uke 38 vil det foregå spyling av hovedvannledninger i Kabelvåg. 

Spylingen utføres for å hindre begroing, fjerne løse materialer i ledningene og sikre vannkvaliteten på vannledningsnettet. I spyleperioden vil vanntrykket være lavere enn normalt, og vannet kan bli misfarget. Noen vil også miste vannet helt under spyling. Spylingen vil pågå mandag-fredag mellom kl 23:00-07:00.

Under rengjøring vil det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det drar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

Etter at spyling er avsluttet anbefales det at alle abonnenter tapper kaldt vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann. Siden spyling vil pågå hele uken anbefales det at dette gjøres hver morgen fra mandag til fredag.