Rullering av arealplanen 2017-2029 - fastlegging av antall fradelinger i spredte områder for kommunestyreperioden 2019 -2023

Det varsles oppstart av rullering av arealplanen for Vågan kommune for å fastlegge antall fradelinger som skal tillates i kommende kommunestyreperiode fra 1 okt-19 til 30 sept-23.

Ingen andre forhold ved arealplanen vil bli endret gjennom denne rullering, men vil avventes til en mer omfattende revisjon i neste kommunestyreperiode.

I de vedtatte bestemmelser for arealplanen er det utarbeidet et vedlegg 1 som angir antall tillatte fradelinger i denne kommunestyreperioden fra 1 okt 2015 til 30 sept 2019. Det vises til vedlegg av vedtatte bestemmelser som også har hensyntatt meglingsmøte med fylkesmannen 19 des-17 og Kommunal og Moderniseringsdepartementets endelige vedtak om Delområde Storfjell i kommuneplanens arealdel datert 14 des-18. Delområde Storfjell – LS11.1 – er redusert i omfang i tråd med dette vedtak fra departementet

Rulleringen av arealplanens områder der spredt bebyggelse tillates, vil ta hensyn til de fradelinger som er gjort fra sommeren 2015 til juni 2019. De fradelinger som er foretatt vil bli fratrukket rammen for antall fradelinger. En foreløpig oversikt viser at det er fradelt 32 tomter i de avsatte områder for spredt bebyggelse i denne kommunestyreperioden. Disse vil da bli fratrukket det antall fradelinger som er angitt for de forskjellige delområder for spredt bebyggelse når vedlegg 1 for kommende kommunestyreperiode skal vedtas.

Denne justering av områder for spredt bebyggelse ansees ikke å kreve planprogram da områder og omfang av tillatt spredt bebyggelse ikke endres i arealplanen i hht plan- og bygningsloven.

Rulleringen av arealplanen vil inneholde en detaljert oversikt over fradelinger som er foretatt i denne kommunestyreperioden for hvert enkelt delområde. Deretter vil det bli utarbeidet en oversikt som viser antall fradelinger som tillates i neste kommunestyreperiode fra 1 okt-19 til 30 sept-23 der det tas hensyn til de fradelinger som allerede er foretatt.