Pressemelding - Vågan kommune, foreløpig regnskap 2022

Foreløpig årsresultat for Vågan kommune 2022 viser et regnskapsmessig overskudd på 3,4 millioner kroner. Netto driftsresultat før avsetninger på 7 millioner kroner, noe som er 0,7 prosent av totale inntekter. Dette er en betydelig forbedring fra 2021 da netto driftsresultat ble -3,4 prosent.

Resultatet fører til at kommunen nå har mulighet til å styrke helt nødvendige avsetninger til fond.

Fire hovedgrunner grunner til det positive resultatet:

  • Langt høyere skatteinngang enn opprinnelig beregnet for 2022.
  • Høyere inntekter fra havbruksfondet.
  • Kostnader relatert til covid ble inndekt.
  • Kostnadsreduksjoner i driften.

Etter 3 år med underskudd er det gledelig med et positivt resultat som gir kommunen bedre muligheter til å møte de store investeringsbehovene vi har fremover. På grunn av det høye rentenivået er det viktig å ha muligheten til å styrke egenkapitalen i investeringer for å redusere lånebehovet.

Økte kostnader

Årsresultatet viser at vi fortsatt har utfordringer i driften:

  • Kostnadsveksten innenfor helse og omsorg og oppvekst og inkludering ble høyere enn budsjettert.
  • Økte renteutgifter
  • Økte avdrag
  • Økte kostnader til minste tillatte avdrag

Dette understreker viktigheten av behovet for moderasjon med hensyn til nye tiltak, fortsette omstillingen og gjør kontinuerlige endringer for å kunne gi best mulig tjenester innenfor fremtidig stramme rammer.

Vi ser utfordringer i årene fremover, herunder bl.a. økte demografiutgifter, økte kapitalutgifter og økt press på tjenestene.

Det har blitt lagt ned en betydelig innsats blant kommunens ansatte for å oppnå dette resultatet og jeg vil berømme de ansatte i Vågan kommune. De står på hver dag for å levere gode tjenester, samtidig som vi effektiviserer driften.

Det presiseres at regnskapsresultatet er foreløpig slik at det vil kunne komme noen justeringer etter revisjon.

Med vennlig hilsen
Tommy M. Stensvik
Kommunedirektør