Oppstart av ny gang/sykkel-sti på Stranda sommer 2019

Gang og sykkelsti fra Solheim til Strømbrua (langs Strømbrubakken) ble opparbeidet i 2011 i en lengde på litt over 200 m.

Allerede på dette tidspunktet var det kommet inn ønsker om videreføring av gang/sykkelstien videre oppover Villaveien mot Sommartjønna. Temmelig mange har i dette tidsrommet etterlyst videreføringen av gang/sykkelsti, i et område hvor det er svært stor trafikk av både myke og kjørende trafikanter, skolebarn og turister. Både idretts-anleggene på og ved Stranda sommer som vinter skaper stor trafikk, og utfarten til marka og fjellene innenfor likeledes. Vi er glade for at ventetiden nå er over, og at anleggsarbeidene endelig kan ta til.

I løpet av neste måned starter opparbeidelsen av de første 250 m av denne strekningen. 

Tirsdag 11 juni stikkes spaden i jorda for forlengelsen av de første 250 m av denne gang/sykkelstien (trinn 1). Trinn 2 utgjør resten av gang/sykkelstien (ca 490 m) søkes det midler om i år, for om mulig å videreføre til neste år. Totalt utgjør hele strekningen Trinn 1 + 2 ca 740 m opp til Sommartjønna.

Før byggestart vil beboerne langs Bygge Trinn 1 bli invitert til befaring langs disse 250 m, hvor på forhånd veg og gang sykkelsti er markert i bakken. Slik befaring er satt til mandag 27 mai kl 1700 nede i krysset Strandveien/Villaveien (ved foten av Larsenbakken).

I Villaveien var det kun en eiendom som var fysisk berørt, og her er arealet fradelt og overført Vågan kommune, og grunneier har fått sitt oppgjør.

Vegbanen er regulert i en bredde på 5,5 m og gang/sykkelstien i en bredde på 3,0 m. Det skal legges nye ledninger for vann, overvann og avløp samt nytt gatelys-anlegg.

Før skoleslutt vil det bli arbeidet på strekningen mellom Strømbrua og Larsen-bakken (langs Strandveien), på en slik måte at trafikken kan slippes forbi i hele denne perioden.

Klikk for stort bilde Reguleringsplanen til venstre viser trinn 1 av sykkelvei prosjektet.

Fra skoleslutt vil man ta fatt på selve Villaveien oppover Larsenbakken og opp til husene ved Villaveien nr 16/17. Her føres gang/sykkelstien på veiens nordside (høyresiden når man går opp bakken). I denne fasen vil Villaveien være stengt for gjennomkjøring, men det vil i utgangspunktet være kjøreadkomst til alle boligene enten fra vest eller fra øst siden, avhengig av hvor langt man er kommet med anlegget. Imidlertid vil det i kortere perioder ikke være mulig å kjøre helt inn til alle boligene, og vi søker i samarbeid med entreprenøren å gi dere varsel om dette på forhånd.

Ved skolestart etter ferien er planen å være kommet opp hele Larsenbakken slik at det er ca 40 m igjen av dette første byggetrinnet.

Reguleringsplan under, viser 2.byggetrinn opp til Sommartjønna. Ferdigstillelse av arbeidene er planlagt til månedsskiftet september/oktober, dersom ikke uforutsette hendelser inntreffer.

Klikk for stort bilde

 

ØVRIGE FORHOLD RUNDT ANLEGGSARBEIDENE:

Samtlige boliger vil få kuttet de eksisterende vannforsyningene sine i forbindelse med legging av ny hovedledning for vann, det blir lagt ut midlertidige vannforsyninger til boligene i anleggsperioden, slik at vannforsyning til hvert hus opprettholdes.

 Strandveien søkes å være åpen for trafikk, men kortere stengninger vil kunne oppstå og omkjøringer etableres da.

Trær langs hele traceen utenfor boligeiendommene og innenfor regulert vegareal må fjernes for å gi plass til det nye veganlegget ihht godkjent reguleringsplan.

 

 

Klikk for stort bilde