Oppdatering - Utslippsledning Storøyvalen

 Klikk for stort bilde Utslippsledningen i Storøyvalen er nå lagt og nedspylingen er startet. Gravearbeidet for å få på plass utslippskummen starter i uke 43.

Vedlagt tegning viser hvor kummen skal etableres. I anleggsperioden vil Brugata være stengt for all trafikk. Det blir da omkjøring via Storøya. Se vedlagt skiltplan.

  

Bakgrunn for prosjektet:

Vågan kommune har i flere år hatt utfordringer med kloakk og kloakksøppel i fjæra inntil eksisterende bebyggelse i Storøyvalen i Svolvær. Kommunen skal nå gjøre tiltak for å bedre situasjonen i området. 

I Storøyvalen, er det fylt ut et større område som tidligere var en grunn bukt. Området har i dag en infrastruktur bestående av bla park, ALTI kjøpesenter og flere andre butikker og næringsbebyggelse. Området har også en del boliger. I takt med utfyllinga på den gamle sjøbunnen ble det lagt en fellesledning (felles kloakk og overvann) som er svært utett. Røret er trolig lagt uten særlig fundament og har trolig heller ikke pakninger. Det er foretatt målinger av vannmengder i løpet av et halvårs tid og mengdene ligger på oppimot 250 l/sek hvor mengdene svinger i takt med tidevannet og er mer eller mindre uavhengig av nedbøren.

Det er derfor ikke mulig å få pumpet dette til videre rensing uten omfattende separering av ledningsnettet. Dette er et svært kostbar og formidabelt prosjekt, så kommunen har valgt å forlenge eksisterende utslipp i sjø. Hensikten er å få fjernet avløpsvannet som i dag kommer ut i fjæresteinene rett utenfor fyllingsfoten, altså innerst i Storøyvalen.

Dagens utslipp blir forlenget ca 675 m ut av Storøyvalen på ca 28 m dybde. 

Avløpskummene skal etableres i Brugata. Eksisterende vei (Brugata) må krysses og plastring mot sjø graves bort og reetableres etter endt anlegg. I en kortere periode vil veien i Brugata bli stengt. Det blir da omkjøring om Storøya. Veiarealer blir reetablert etter endt anleggsarbeid.