Opparbeiding av vann og avløp i området rundt Solheim pr mai 2017

Nå i månedskiftet mai/juni startes anleggsarbeidene på Solheim, hvor nye hovedledninger for vann og avløpsnett skal legges i og langs Solheimveien. Arbeides varighet er stipulert til ca 3 mnd, og målsettingen er å sluttføre arbeidene til ca skolestart i august 2017. Arbeidene vil resultere i en viktig miljøopprydding i området, slik at strandsonen igjen kan nyttes uten fare for helsemessige og lite estetiske overraskelser.

Siden sommer 2015 har det vært jobbet med å forsere miljøoppryddingen i Svolvær, et ubetinget krav fra fylkets miljøvernavdeling som ligger som langsiktige må og krav i Hovedplan avløp for Vågan kommune.

UMS-varsel (Unified Message System - befolkningsvarsling) er allerede sendt berørte beboere og noen til.

Vannforsyningen til boligene i området blir i deler av anleggsperioden sikret via ledninger på bakken, uten kostnader for beboerne.

Ny hoved avløpsledning blir lagt ned langs Solheimsveien og ned til Badebukta, med stikk ut fra ledningen og helt ut av vegarealet, slik at samtlige beboere senere selv kan besørge tilkopling til det nye anlegget (de som fra før ikke har vært påkoplet kommunal kloakk). Derved vil dagens (i mange tilfeller ikke forskriftsmessige) kloakker etter hvert raderes ut. Ingen enkeltutslipp skal i fremtiden gå ut i sjøen i dette området. Dette noe forserte tiltaket (som egentlig ville ha vært noe fram i tid) vil også legge til rette for bygging på ubebygde tomter på en forskriftsmessig måte allerede nå.

Det er allerede utarbeidet planer for tilsvarende miljøopprydding langs Garsosen i Svolvær, og andre steder i kommunen er slike arbeider allerede gjort. Kabelvåg fikk et stort løft etter storbrannene på 90-tallet, og den siste plassen som har fått en slik miljøutbedring er ved Saltværingsholmen i Henningsvær.

Detaljene omkring tidspunkt for på kopling av nye kloakker til det offentlige nettet vil vi komme tilbake til. For øvrig kan dere ta kontakt med vår kontaktperson for dette anlegget, se nedenfor.

Kontaktperson for Teknisk drift for prosjektet vil være Kristian Haugen, og Bjørn Skulbru vil være teknisk prosjekteringskontakt.

Mobil Kristian 408 73 270, e-post kristian.haugen@vagan.kommune.no

 

Mvh TEKNISK DRIFT