Offentlig ettersyn - valg av meddommere, skjønnsmenn og forliksråd

Innstilling fra valgnemnda legges herved ut til alminnelig ettersyn før kommunestyrets behandling av saken. (jfr.Dl § 68)

Enhver som har noe å innvende mot forslaget, oppfordres til å melde det til kommunen innen fredag 14. juni 2024 på e-post: postmottak@vagan.kommune.no 

Valgnemndas innstilling:


Saksfremlegg med vedlegg ligger i kommunens innsynsløsning.
Les saksfremlegg med vedlegg
 

Et viktig prinsipp i det norske rettssystemet er at man skal dømmes av sine likemenn. Meddommere har en viktig funksjon når domstolene behandler og avgjør rettssaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få.

Utvalgene av meddommere velges av kommunene for fire år. Valget gjennomføres året etter kommune- og fylkesvalget. Neste meddommervalg er i 2024. Kommunen må velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. For samme periode velges også forliksråd og møtefullmektiger til forliksrådet.

Forliksråd: Velges av kommunestyret, og oppnevnes deretter av Statsforvalteren.

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder også for dem; forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige(betalingsdyktige), og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.