Kunngjøring: Varsel om oppstart - Reguleringsplan Samlagstomta i Kabelvåg - PlanID.314

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-18 varsles det om oppstart av arbeid med regulering av Samlagstomta i Kabelvåg.

Navn

Samlagstomta

PlanID

314

ArkivsakID

22/2298

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdeling

Beskrivelse

På vegne av Vågan kommune kunngjøres med dette oppstart av planarbeid for Samlagstomta, i Kabelvåg, i Vågan kommune, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Dette er andre gang det varsles oppstart for dette området. I løpet av prosessen ønsker Vågan kommune å se muligheten til å anlegge fortau langs Kong Øysteins gate til E10, legge til rette for gjennomføring av flere trafikksikkerhetstiltak, samt å sikre sammenhengende grøntområder. Opprinnelig varsel om oppstart av planarbeid ble utført av Norconsult AS på vegne av Boligbyggelaget NOBL, 15.12.2021.

Ved førstegangsvarsel om planoppstart var forslag til planavgrensning for snever slik at en eventuell forlengelse av fortau og grøntområdet ikke kunne ha blitt hjemlet i planforslaget.

Planforslaget har blitt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, med frist 16.02.2024. Vågan kommune ser nå behov for nytt varsel om oppstart. Plangrensen er nå utvidet.

Formålet med planen er å legge til rette for leilighetsbygg, med tilhørende ute- og oppholdsareal samt infrastruktur. Det planlegges for ca. 13 leiligheter innenfor planområdet. Det planlegges fortrinnsvis for seniorboliger. Det er også planlagt å anlegge bedre gangforbindelse i gatene samt å binde sammen grøntområdene.

Dokumenter

Planinitiativ (PDF, 2 MB)
Samlagstomta - oppstartskonferanse 27092021 (PDF, 598 kB)
Varsel_plangrense (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Innspill som er sendt inn ved forrige varsel behøves ikke sendes inn på nytt. Slik at det er i utgangspunktet innspill knyttet til utvidelsen av planområdet.

Innspill eller andre relevante opplysninger, må sendes til oss innen 16.02.2024.

Innspill sendes skriftlig til potsmottak@vagan.kommune.no eller Vågan kommune, Postboks 802, 8305 Svolvær.

Merk innspill med PlanID.314 og saksnummer 21/2298.

Ved eventuelle spørsmål kontakt Stefanie Schramm på e-post stefanie.schramm@vagan.kommune.no eller
telefon 75420133.