Kunngjøring av planvedtak - Reguleringsendring Rødlimyra, PlanID.275

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 17.02.2022 i sak MPN-028/22 reguleringsendring for Rødlimyra. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer en endring i planavgrensning for å inkludere eiendom 10/179.

Navn

Reguleringsplan Rødlimyra

PlanID

275

ArkivsakID

21/2766

Vedtaksnummer

MPN-028/22

Saksbehandler

Vågard Erdahl Nyaas

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Beskrivelse

Reguleringsendringen inkluderer eiendom 10/179 i reguleringsplanen for å sikre en helhetlig arealbruk av området, i samsvar med nylig vedtatt kommunedelplan Kabelvåg. I tillegg noen endringer i bestemmelser samt hensynssoner på plankart.

Dokumenter

Kontaktinformasjon

Merknader og klage sendes per mail til postmottak@vagan.kommune.no 

Spørsmål rettes direkte til saksbehandler per e-post eller telefon 754 20 295.