Hovedopptak av barn i barnehagene i Vågan.

Hovedopptaket omfatter alle kommunale og private barnehager.

Barn som har plass i barnehage i dag og som ønsker å beholde den, trenger ikke å søke på nytt. Dersom man ikke vil beholde plassen må den sies opp, dette gjelder ikke barn som går over i grunnskolen. Ønskes overflytting til annen barnehage, må det søkes særskilt.

Rett til barnehageplass i Vågan Kommune har:

Barn i alderen 1 – 6 år og som er ett år innen utgangen av august i opptaksåret, er registrert bosatt i Vågan, og det er søkt innen søknadsfristen.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Nærmere opplysninger om barnehagenes eierforhold, åpningstid, oppholdstid, satsingsområder og andre servicetilbud fås ved henvendelse til den enkelte barnehage.

Søknaden sendes digitalt. De som har behov for veiledning bes ta kontakt med Servicetorget, telefon 75 42 00 00.

På barnehage- og sfo portalen registrerer du søknad, svarer på tilbud, endrer type plass, sier opp plass eller endrer kontaktopplysninger.

Vågan kommune: Barnehage- og SFO portalen


Søknadsfrist: 01. mars. Behandles i samordnet opptak.
Oppstart      : 01. august.