Høring/offentlig ettersyn - Detaljplan for Ørnvik industriområde - PlanID.312

Hovedutvalg for miljø, plan og næring har i møte 06.11.23 i sak MPN-097/23 behandlet planforslag for Ørnvik industriområdet. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf.plan- og bygningsloven § 12-10.

Navn

Detaljregulering Ørnvik industriområde

PlanID

312

ArkivsakID

23/1177

Vedtaksnummer

MPN-097/23

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan og bygningsavdeling

Høringsstatus

Høring / offentlig ettersyn

Høringsfrist

14.11.23 - 05.01.24

Har du innspill?

Send oss ditt innspill på høringen

Se andres innspill

Se andres innspill og dokumenter i saken

Beskrivelse

Forslagstiller Ellingsen Eiendom AS har utarbeidet planforslag på vegne av grunneierne i området.  Planforslaget legger til rette for videre utvikling av industri og næringspark. Planområdet omfatter flere eiendommer, bla. gnr 18 bnr 74,88, 258, 235, 123, 120, 131 og 121.

Planforslaget innebærer ny adkomst fra E10 og fortetting innfor eksisterende industriområde.

Dokumenter

Vedtak

1.gangsbehandling - Detaljregulering Ørnvik industriområde - PlanID.312 (L)(707841).pdf (PDF, 3 MB)

Plandokumenter

Ørnvika Planbeskrivelse (L)(703052).pdf (PDF, 28 MB)
Osan Industriområde Vurdering grunnforhold (L)(688783).pdf (PDF, 10 MB)
202166 Høringsbrev Ørnvika næringsområde 070721 m adr liste (L)(688782).pdf (PDF, 5 MB)
Ørnvika Næringsoråde ROS sjekkliste (L)(688784).pdf (PDF, 5 MB)
312_Ørnvik_industriområde_plankart.pdf (PDF, 4 MB)
Ørnvika Reguleringsbestemmeler (L)(703053).pdf (PDF, 685 kB)
Referat fra oppstartsmøte Ørnvika (L)(688786).pdf (PDF, 789 kB)
10218001_Sporingsnotat_Kryss-E10_rev_03.08.2020pdf (L)(688788).pdf (PDF, 488 kB)
10218001_C001-X01_04.08.2020 (L)(688789).pdf (PDF, 583 kB)
Marinarkeologisk vurdering Ørnvika Næringsområde, Vågan k. - Varsel om planoppstart (L)(688108).pdf (PDF, 157 kB)
 

Kontaktinformasjon

Plandokumenter er lagt ut på kommunens Servicetorg, Storgata 29 Svolvær.

Innspill og merknader må påføres planens navn og PlanID.312 og sendes kommunen innen 05.01.2024 (minimum 6 uker).  Merknader kan sendes på e-post til postmottak@vagan.kommune.no eller til Vågan kommune, postboks 802, 8305 Svolvær.