Høring - Lokal forskrift for beboerparkering i Vågan kommune.

Hovedutvalg for Miljø, plan og næring i Vågan kommune har vedtatt at det skal etableres en lokal forskrift  for beboerparkering i Vågan kommune, med hjemmel i Vegtrafikklovens § 8, Parkeringsforskriftens § 27.

  

ArkivsakID

22/1506

Saksbehandler

Bjørn Tore Nergård

Ansvarlig enhet

Drifts- og forvaltningsenheten

Høringsstatus

Saken er under behandling

Høringsfrist

22. juli 2022

Har du innspill?

Send oss ditt innspill

Se andres innspill

Se alle innspill og dokumenter

Beskrivelse

Vågan kommune tilbyr innbyggere i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær som ikke har mulighet til å parkere på egen eiendom muligheten for å kjøpe beboerkort. Kommunestyret har i gebyrregulativet vedtatt satsene for dette.

På kommunale parkeringsplasser (klart avgrensede områder) med skilting sort skrift på hvit bakgrunn har kommunen større fleksibilitet i forhold til underskilt. Disse parkeringsplassene ligger imidlertid ikke nødvendigvis i typiske boligområder, og bør prioriteres besøkende (avgiftsparkering), pendlere og næringsdrivende.

Et godt alternativ for de uten parkeringsmuligheter på egen tomt er parkering i gatene i områder med primært boligbebyggelse. Kommunen har derimot ikke samme mulighet til å regulere for prioriterte grupper på kommunal veg, der reglene er langt strengere og Statens vegvesen er skiltmyndighet. I de tilfeller man ønsker å tilby beboerparkering på kommunal veg må dette forankres i en lokal forskrift, da slik regulering er å anse som myndighetsutøvelse. En slik forskrift har ikke Vågan kommune.

Krav og hensyn ved valg av løsning

Den lokale forskriften har til hensyn å regulere områder hvor beboerparkering tillates, og vilkårene for å gjennomføre dette. Helt konkret gir forskriften kommunen mulighet til å skilte og kontrollere parkeringsplasser på kommunal veg for prioriterte grupper. Andre grupper vil ikke kunne gjøre seg nytte av disse plassene.

Beboerparkering på kommunal veg skal kun være et tilbud til beboere i ovennevnte by og tettsteder, og være et alternativ nær ulike boligområder. Pendlere, næringsdrivende og andre med behov for parkering må løse dette gjennom parkeringsplasser mot avgift eller ved kjøp av pendler- eller næringslivskort på offentlig etablerte parkeringstilbud eller hos private tilbydere.

Kontaktinformasjon

Spørsmål sendes direkte til saksbehandler Bjørn Tore Nergård
E-post
Telefon - 754 20 195