Henningsvær Torg får ny og spennende "inngangsport" høsten 2019

Klikk for stort bilde Svein Christiansen Tidligere i høst foregikk sluttinnspurten på arbeidene i grunnen på torget, og så kom hovedlinjene på torgets overflate på plass. I løpet av oktober 2019 er hovedlinjene på inngangspartiet til torget fra Henningsværveien/Dreyers gate i ferd med å komme på plass.

Planprosessen rundt torget er forankret i de åpne folkemøtene som ble avholdt og fulgt opp av de innleide arkitektene og den valgte arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen er forankret i politiske vedtak, og innbygger/næringslivs-representantene ble valgt på de åpne møtene i Henningsvær hvor alle var invitert til å komme.

Planprosessen for torget ble delt i to etapper, der inngangspartiet var den første planen som ble vedtatt. Så gikk prosessen videre med å få på plass plan for "det indre torg".

I disse oktober/novemberdagene pågår arbeidet med å bygge opp inngangspartiet fra den første planen.

 

Når du kjører mot Henningsvær torg langs Dreyers gate, vil det ved Henningsvær Souvernirs på høyre side væreKlikk for stort bilde   behov for mindre justeringer av dagens fortau slik at dette samordnes med torg arbeidene. Skillet mellom asfaltert areal (kjøreareal) og betongareal (gangareal) vil ligge i samme plan som dagens asfalt, slik at det ikke vil noen innsnevring av nødvendig trafikkareal.

 

Klikk for stort bilde 

 

Klikk for stort bildeGranittkantstein er satt ned på hele torgområdt som skille mellom fortausareal/areal for gående og areal for kjørende. Kjørearealene asfalteres og gangarealer får et armert betongdekke. Ut mot  Hennings-værveien og Dreyers gate ligger asfalt-arealene, granitt-kantene og betong-partiene i samme høydenivå. Dette gjør at ved spesielle behov vil det være mulig for større kjøretøyer å kjøre innpå både granittkantene og betongflatene.

Flyfoto viser at bilene som tidligere ble parkert foran Knusaren var parkert ut mot trafikkarealene, og helt ut til den granittkanten som viser skille mellom kjørende og gående trafikanter. Dimensjonerende svingradier i håndbøkene til Statens vegvesen, viser også at det vegarealet som er til disposisjon utenfor granittkantene er tilstrekkelig for alle mulige store kjøretøyer som skal forbi dette området.

 

Oversiktsbildene nedenfor illustrerer også ganske godt hvordan sluttproduktet vil se ut.

Klikk for stort bilde

 Klikk for stort bilde

Det kommunale arealet syd for innkjøringen til torget er i torgplanen regulert med 3 parkeringsplasser. I dette området lå fjellet helt opp under asfalt, og her sprenges toppene bot før grusmasser kjøres inn, slik at ferdig asfaltert parkeringsplass får en tilfredsstillende kvalitet.

Klikk for stort bilde

Alle fortausarealene søkes ferdigstillt før vi tar en vinterpause fra ca 6 november til ut i april neste år. Det søkes også å få lagt asfalt på de viktigste arealene før anleggsarbeidene nå avsluttes før jul.