Foreløpig regnskap 2016

Kommunens driftsregnskap gjøres opp med et foreløpig regnskapsmessig overskudd på kr. 22 millioner

Netto driftsresultat er kr. 37 mill. og utgjør 4,9 % av brutto driftsinntekter. Tidligere års underskudd på kr. 15 mill. er dekket inn.

Regnskapet for 2016 bekrefter at den pågående økonomiske omstillingen har gitt resultater.

Folkevalgte, tillitsvalgte, ledere og ansatte har alle bidratt. Felles virkelighetsoppfatning, en omforent strategi og evne og vilje til omstilling er nøkkelord for å beskrive det vi har fått til sammen. Det har blitt lagt ned en betydelig innsats blant kommunens ansatte for å oppnå dette resultatet. Sammen med et kontinuerlig fokus på styring, kontroll og kostnadsreduksjoner i tjenesteområdene, har dette gitt resultater hvor vedtatte driftsrammer er blitt holdt.

Høyere inntekter på skatt og rammetilskudd, lavere pensjonsutgifter og lavere finanskostnader er sammen med meget  god økonomistyring av enhetslederne de viktigste årsakene til det positive resultatet.

Resultatet er meget gledelig, men det er viktig at omstillingsprosjektet videreføres som planlagt for å møte fremtidige utfordringer, herunder bl.a. økte pensjonsutgifter, nytt inntektssystem, økte kapitalutgifter og nye lovpålagte oppgaver.

Regnskapsresultatet for 2016 gir et enda bedre grunnlag for å møte fremtidige utfordringer.

Det presiseres at regnskapsresultatet er foreløpig slik at det vil kunne komme noen justeringer etter revisjon.

 

Med vennlig hilsen

Tommy M. Stensvik

Rådmann