Ferdigstillelse av utslippsledningen i Storøyvalen

Vågan kommune har det siste halvåret hatt gående et omfattende prosjekt for å forlenge kommunens utslippsledning i Storøyvalen. Etter nøye overveielse er det nå landet på at det skal gjøres ytterligere tiltak på den nyetablerte utslippsledningen. Dette gjøres for å sikre tilfredsstillende hydrauliske egenskaper og nødvendig seilingsdybde inn Storøyvalen.

Vågan kommune har i flere år hatt utfordringer med kloakk og kloakksøppel i fjæra inntil eksisterende bebyggelse i Storøyvalen i Svolvær. Det har det siste halvåret pågått omfattende arbeid for å etablere en ny og forlenget utslippsledning som kan føre utslippet ut av Storøyvalen til et egnet utslippssted der det er akseptabel dybde og strømningsforhold. Prosjektet har i hovedtrekk omfattet etablering av to store ventil- og overløpskummer i Brugata ved bowlingen, samt en 675 meter utslippsledning som føres ut til omtrent 14 meters dyp.

Prosjektet er i utgangspunktet et betydelig positivt prosjekt som vil ha stor betydning for vannkvaliteten i området. Det har derimot vært et utfordrende prosjekt. Blant annet har det vist seg mer komplisert enn forventet å få tilpasset trasen slik at utslippsledningen ikke blir til hinder for båttrafikken i området, samtidig som det opprettholdes nødvendig fall på ledningen for å oppnå tilfredsstillende hydrauliske egenskaper.

Det er gjort grundige undersøkelser av foreløpig etablert ledning, og de tilhørende innmålingene. Etter nøye overveielse er det besluttet at det er behov for ytterligere tiltak for å sikre at den etablerte ledningen får en utførelse som sikrer den ønskede kvalitet på anlegget i et langsiktig perspektiv.

Det ble derfor i slutten av juni inngått dialog med Statsforvalteren i Nordland om å få utvide tillatelsen som tidligere er gitt til nedspyling av avløpsledningen. Det ble blant annet bedt om tillatelse til å fjerne gjenstående overskuddsmasser fra tidligere nedspyling og gjenstående sprengning, ved bruk av gravemaskin stående på lekter for videre levering til godkjent deponi.

Denne uken ble det mottatt tilbakemelding fra Statsforvalteren i Nordland om at beskrevet tiltak kan gjennomføres uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven §11, og dermed kan igangsettes. Det er dermed i samråd med utførende entreprenør lagt opp til oppstart av gjenstående arbeider i midten av august.

For å kunne gjennomføre planlagt sprengning og bortføring av overskuddsmassene vil utslippsledningen for deler av strekket måtte heves, og flyttes til siden. Det må forventes anleggsarbeid i område fra omtrent uke 32 til uke 37.

Vågan kommune ser frem til å få ferdigstilt dette prosjektet som vi har stor tro på vil resultere i mer innbydende vannkvalitet i området.