Den nye gang- og sykkelstien på Stranda under full opparbeiding sommer 2019 (sch)

I mai i vår orienterte vi beboerne på Stranda om de forestående anleggsarbeidene i forbindelse med oppstart av anlegget i juni. I tillegg inviterte vi beboerne til en befaring forut for anleggstart.

Trinn I omfatter de første 250 m fra Strømbrua og opp Larsenbakken, og det er denne delen av anlegget som gjøres ferdig i år. Neste og siste trinn II opp til Sommartjønna er omsøkt, og vil om søknad om finansiering godkjennes påstartes i 2020.

Klikk for stort bilde

Fra skoleslutt 2019 og gjennom sommerferien har Villaveien vært gjennomkjørbar, men stengt av og til. Omkjøring til Lofoten Feriesenter er skiltet. I tidligere informasjon på kommunens hjemmeside til alle innbyggerne på Stranda ble det i mai opplyst om at når arbeidet tar til i Larsenbakken vil denne veistrekningen være stengt for gjennomkjøring, men det vil være adkomst til alle eiendommene fra vest og østside etter hvert som anleggsarbeidene skrider frem. Larsenbakken vil fra nå av være stengt for gjennomkjøring.

Vanntrykket i området er svakere enn i normalsituasjon under anleggsperioden, men vil bli bedre enn opprinnelig når anlegget er sluttført en gang ut på sen-høsten.

Regulert vegbredde skal være 5,5 m, og i tillegg kommer gang/sykkelsti med regulert bredde 3,0 m. Gang- og sykkelstien vil ligge på østsiden av veien, altså på høyre side når man kjører opp Larsenbakken. Gatelysanlegget langs gang- og sykkelstien blir også nybygget.

Samtidig skiftes infrastruktur under bakken, ved at det legges nye vann-, avløps- og overvannsledninger.

 

Klikk for stort bilde

Som det fremgår av bildet økes den totale bredden av trafikkarealet med 3-4 m, slik at man får innpasset gang- og sykkelstien på samme side som gravemaskinen står.

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

Anleggsarbeidene tok til ved skoleferiens begynnelse, og pågår for fullt gjennom hele sommeren til ferdigstillelse ut på høsten.

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

Første del av byggetrinn I som går i år er under opparbeidelse, fra Strømbrua til starten på Larsenbakken.

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

Her er det store dimensjoner på de to hovedvannledningene (sorte rør med blå stripe), kloakkledning og ledning for overvann.

De gamle vannrørene som nå erstattes er modne for utskifting. Den første vannledningen som ble lagt her er fra vannverkets opprinnelse i 1906.