Oppgradering av Storgata i Svolvær – oppstart januar 2023

Oppdraget med å utføre oppgradering av Storgata i Svolvær vil bli utført av entreprenør Ottar Bergersen & Sønn AS fra Vesterålen. Forventet oppstart av anleggsarbeidet er januar 2023.

Vågan kommune har skrevet kontrakt med Ottar Bergersen & Sønn AS for oppdraget med å oppgradere Storgata i Svolvær. Prosjektet omfatter oppgradering av vann, avløp, elektro, veg, gatelys og fortau i Storgata, fra krysset ved Gymnasgata og ned til kryss Storgata/Avisgata.

Oppstart er forventet januar 2023. Anleggsarbeidet vil pågå i ca. 2 år og vil berøre framkommeligheten i Storgata og tilstøtende gater. Omkjøringsmuligheter vil fortløpende bli skiltet.


Orientering om prosjektet

VA-nettet i Storgata består av ca. 100 år gamle betong- og støpejernsledninger. Tilstanden på disse er dårlig og det har vært mye lekkasjer i denne gata. VA-nettet må utbedres og i den forbindelse har det også vært naturlig å se på muligheten for en oppgradering av hele gaten.

Høsten 2020 ble det utnevnt en politisk styringsgruppe, inkludert faglig personell fra blant annet vann- og avløp, vei, parkering og plan. Styringsgruppen kom frem til tre alternative løsninger for oppgraderinger, hvor kommunestyret desember 2021 vedtok løsning hvor gate- og fortau etableres med asfaltdekke, og fortauskant av granitt. 

Prosjektet utføres i samarbeid med Elmea som vil være med å dekke deler av kostnadene i prosjektet.