Detaljregulering Kabelvåg grav- og urnelund

Vågan kommune varsler med dette om oppstart av detaljregulering for Kabelvåg gravlund etter plan- og bygningsloven § 12-8.

Navn

Detaljregulering av Kabelvåg grav- og urnelund

ArkivsakID

22/3509

Saksbehandler

Vågard Erdahl Nyaas

Ansvarlig enhet

Eierskapsenheten

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

15.12.2022

Har du innspill?

Send innspill

Beskrivelse

Formålet med reguleringsarbeidet er å detaljregulere områder avsatt til grav- og urnelund i kommunedelplan Kabelvåg, plan Id 301 og områdeplan Osan- Kabelvåg, plan id 236, til nevnte formål. Vågan kommune er i behov for å øke gravplasskapasiteten for årene fremover og det er bakgrunnen for utarbeidelsen av detaljreguleringen. Utover areal til grav- og urnelund vil det i reguleringsplanen settes av plass til veg- og parkeringsformål.

Innenfor område benevnt UG2 i kommunedelplan Kabelvåg er det automatisk fredete kulturminner. I løpet av planprosessen vil det vurderes om det skal søkes dispensasjon fra kulturminneloven for å kunne benytte arealene til grav- og urnelund.

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og vil dermed ikke behandles etter forskriften.

Dette brevet sendes berørte parter og gjøres tilgjengelig via nettsidene til Vågan kommune slik at alle som ønsker å komme med innspill til planendringen gis anledning til det.

Når planforslag med revidert plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser foreligger vil dette sendes de berørte parter for uttalelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Kontaktinformasjon

Vågard Erdahl Nyaas
Enhetsleder Eierskapsenheten
vagard.erdahl.nyaas@vagan.kommune.no