Sprinkleranlegg

Du må søke til kommunen for å koble et sprinkleranlegg til det offentlig vannledningsnettet. I forkant må du avklare eventuelle muligheter/begrensninger med kommunalteknisk avdeling i kommunen.

Slik søker du

Søk her

Send inn søknad om sanitærabonnement. Merk av for at sprinkleranlegg skal installeres, og beskriv ønsket vannmengde og vanntrykk.

Merk at med mindre det er utstedt skriftlig tillatelse for tilkobling av sprinkleranlegg, ansees tilkoplingen som ulovlig.

Betingelser for tilkobling av sprinkleranlegg

  • Vannverket påtar seg ingen leveringsforpliktelser for vann til sprinklervann, herunder tilstrekkelig kapasitet og trykk til å forsyne sprinkleranlegget. Vannbrudd, uforutsette hendelser, vedlikeholdsarbeid, ekstern påvirkning osv. er forhold som kan gi avbrudd/ begrensninger i vanntrykket/forsyningen over kortere eller lengre perioder
  • Evt. manglende vannmengder/trykk til sprinklervann i en brannsituasjon er til enhver tid bygningseiers ansvar. Alternativt må bygningseier sikre vannforsyning til sprinkleranlegget med egen buffertank og pumpe.
  • Det kreves tilbakeslagsventil mellom vannverkets ledningsnett og sprinkleranlegget, iht. NS1717. En sprinklerventil dekker normalt ikke kravet iht. NS1717.
  • Forbruksvann til sanitærutstyr skal tas ut rett før sprinklerventil, iht. til krav i ”norm for bruk av vannmåler”.
  • Vannverkseier kan trekke tilbake denne tillatelsen ved mislighold.

Kapasitetstest av sprinkleranlegg

  • Det tillates ikke fullskala kapasitetstest av større sprinkleranlegg i Vågan kommune.
  • All kapasitetstest over 10 l/s (600 l/min) skal i forkant av test avtales med kommunen.