Gebyrer vann og avløp

Vedtatt av Vågan kommunestyre 17. desember 2018 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 17. desember 2018. Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:
 • Nybygg.
 • Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
 • Tilbygg eller påbygg av bolig- og kombinasjonseiendom som medfører flere bruksenheter.
 • Tilbygg eller påbygg av næringseiendom dersom inntaksledningens diameter endres.
 • Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
 • Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.
For næringseiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per tilknyttet bruksenhet.
For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.
Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.


Årsgebyr

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:
 • Abonnementsgebyr: Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2019 forventes dette å utgjøre 35 % for vann og 30 % for avløp.
 • Forbruksgebyr: Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.
Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.
 

Differensiert abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
 • Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet.
 • Kombinasjonseiendom: per bruksenhet.
 • Nærings- og landbrukseiendom: avhengig av vanninntaksledningens utvendige dimensjon.

Vannmåleravlesning

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.
 

Gebyrreduksjon

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
 

Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift)

Inntaksledningens dimensjoner er målt utvendig.
 
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet/antall Vann 2019 Vann 2020 Avløp 2019 Avløp 2020
Bolig- og fritidseiendom Per boenhet 1547 1586 775 794
Kombinasjonseiendom Per bruksenhet 1547 1586 775 794
Nærings- og landbrukseiendom:          
Dimensjon inntil 1 tomme (27 mm) 1 1547 1586 775 794
Dimensjon mellom 1 og 1,5 tommer (28–40 mm) 2 3093 3172 1549 1588
Dimensjon mellom 1,5 og 2 tommer (41–53 mm) 6 9280 9516 4648 4764
Dimensjon mellom 2 og 3 tommer (54–80 mm) 10 15466 15860 7746 7940
Dimensjon mellom 3 og 4 tommer (81–110 mm) 20 30933 31720 15493 15880
Dimensjon større enn 4 tommer (> 110 mm) 40 61865 63440 30985 31760
 
Målt og stipulert forbruk (kr/m3)   Vann 2019 Vann 2020 Avløp 2019 Avløp 2020
Eiendommer med vannmåler   18,75 19,00 15,29 16,00
Eiendommer uten vannmåler (2019: Bruksareal x 1,2 m3/m2=stipulert forbruk)   22,50 23,00 15,29 19,00

 

Tilknytningsgebyr (kr)   Vann 2019 Vann 2020 Avløp 2019 Avløp 2020
Sats per boenhet/bruksenhet (ny)   3000 3075 3000 3075

 

 • Gebyrreduksjon: Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.
 • Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler: Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000 per gang per eiendom.
 • Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen: Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:

 • 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november

Eksempler på gebyrutregning med satser for 2019:

 • Bolig med vannmåler:
   
  • Eks. 1: Vannforbruk 50 m3 på et år:
   Vann: 1.547 kr + (50 m3 x 18,75 kr pr. m3) = 2.485 kr pr. år
   Avløp: 775 kr + (50 m3 x 15,29 kr pr. m3) = 1.540 kr pr. år
    
  • Eks. 2: Vannforbruk 130 m3 på et år:
   Vann: 1.547 kr + (130 m3 x 18,75 kr pr. m3) = 3.985 kr pr. år
   Avløp: 775 kr + (130 m3 x 15,29 kr pr. m3) = 2.763 kr pr. år
    
  • Eks. 3: Vannforbruk 230 m3 på et år:
   Vann: 1.547 kr + (230 m3 x 18,75 kr pr. m3) = 5.860 kr pr. år
   Avløp: 775 kr + (230 m3 x 15,29 kr pr. m3) = 4.292 kr pr. år
    
 • Bolig uten vannmåler:
   
  • Eks. 1: Størrelse på bolig 130 kvm:
   Vann: 1547 kr + (130 kvm  x 1,2 x 18,75 kr pr. kvm) = 4472 kr
   Avløp: 775 kr + (130 kvm  x 1,2 x 15,29 kr pr. kvm) = 3160 kr
    
  • Eks. 2: Størrelse på bolig 200 kvm:
   Vann: 1547 kr + (200 kvm  x 1,2 x 18,75 kr pr. kvm) = 6047 kr
   Avløp: 775 kr + (200 kvm  x 1,2 x 15,29 kr pr. kvm) = 4445 kr

Hva er vanlig forbruk?

Statistisk sett er normalt vannforbruk for to personer ca 80  - 120 m3 pr år. 
En familie med to voksne og to barn vil gjennomsnittlig bruke ca 140 - 180 m3 pr år.»