Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Hjemmel: Fastsatt av Vågan kommunestyre 17. desember 2018 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

§ 1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:
 • Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
 • Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 16
 • Forskrift 10. september 2018 om vann- og avløpsgebyr i Vågan kommune (dette dokumentet)
 • Gebyrregulativ for det enkelte år
 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser
 • Leveringsvilkår i tråd med kommunens hovedplan for vann og avløp
 • Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14)

§ 2. Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester.

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:
 • Abonnent: Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller eiendom som er godkjent eller krevd tilknyttet.
 • Eiendom: Fast eiendom med eget gårds-/bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
 • Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
 • Sanitærinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
 • Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
 • Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
 • Bygg/bygning: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
 • Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager.
 • Boenhet: Bruksenhet som er definert som bolig eller boenhet i matrikkelen. Som boenhet regnes enhver bruksenhet som har minst ett rom og separat inngang og hvor det er tilgang til vann og toalett uten å gå gjennom en annen bruksenhet.
 • Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 100 – 163 etter NS-3457.
 • Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. Bygningstype 161 – 163 etter NS-3457.
 • Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter som ikke er boenhet.
 • Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige formål klassifiseres som næringseiendom. Eiendom med en eller flere boenheter og en eller flere fiskeri- eller landbruksbygninger klassifiseres som næringseiendom.
 • Fiskeri-/landbruksbygning: Bygg med bygningstype 241 til 249 etter NS-3457.
 • Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940. Garasjer, uthus, anneks og utvendige boder regnes ikke som bruksareal, bygningstype 181 – 182 etter NS-3457.
 • Borettslag/sameie: Eiendom som brukes til boligformål og som er regulert av lov om burettslag eller lov om sameige.

§ 4. Generell gebyrplikt

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder følgende abonnenter:
 • Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.
 • Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

§ 5. Gebyrtype

Gebyrtypene er:
 • Engangsgebyr for tilknytning til henholdsvis vann og avløp.
 • Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp (summen av fast og variabel del).
 • Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler.
 • Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen.

§ 6. Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.
Gebyrsatsene fremkommer av gebyrregulativet, og er tilgjengelige på Vågan kommunes hjemmesider.

§ 7. Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal det være bruksarealet beregnet etter NS-3940 som danner grunnlaget for gebyrfastsettelsen.

§ 8. Tilknytningsgebyr

§ 8-1. Gebyrplikt

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp skal betales for:
 • Nybygg.
 • Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
 • Tilbygg eller påbygg av bolig- og kombinasjonseiendom som medfører flere bruksenheter, jamfør § 3 h).
 • Tilbygg eller påbygg av næringseiendom dersom inntaksledningens diameter endres.
 • Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
 • Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
Dersom kommunen overtar privat vann- og/eller avløpsanlegg kan kommunestyret i det enkelte tilfellet avgjøre hvorvidt tilknytningsgebyr skal beregnes, herunder eventuell rabatt.
Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for:
 • Bygg som har midlertidig tilknytning i opptil ett år, eksempelvis brakkerigg. Dersom tilknytningen varer i mer enn ett år, skal tilknytningsgebyr ilegges.
 • Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

§ 8-2. Utforming av gebyret

 • For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.
 • For næringseiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per tilknyttet bruksenhet.
 • For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.

§ 8-3. Ansvar og betaling

Den som er abonnent på det tidspunkt gebyrplikt oppstår, er ansvarlig for betaling av gebyret, og vil få tilsendt faktura.
Gebyret faktureres ved gitt igangsettingstillatelse.
Tilknytningsgebyr skal være betalt før tilknytning.
For eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.

§ 9. Årsgebyr

§ 9-1. Gebyrplikt

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:
 • er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg.
 • er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.
For nybygg beregnes årsgebyr fra dato for midlertidig brukstillatelse. For eksisterende eiendom beregnes årsgebyr fra dato for tilknytning.
Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann. Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

§ 9-2. Gebyrets oppbygning

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenester består av to deler:
 • Abonnementsgebyr (fast del).
 • Forbruksgebyr (variabel del).
Inntektene fra abonnementsgebyret skal fortrinnsvis dekke vann- og avløpstjenestenes forventede kapitalkostnader. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet.

§ 9-3. Abonnementsgebyr

Bolig, fritidsbolig, borettslag og sameier skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.
Kombinasjonseiendom skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per bruksenhet, dog ikke for garasjer mv., bygningstype 181 og 182 etter NS 3457. Dersom eiendommen i hovedsak ikke benyttes som bolig kan kommunen avgjøre at det betales som for næringseiendom.
Næringseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i forhold til inntaksledningens diameter. Kategoriene fremgår av gebyrregulativet.

§ 9-4. Forbruksgebyr

Abonnentene skal betale forbruksgebyr etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m3. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.
Som hovedregel gjelder at avløpsmengden regnes lik vannmengden ved beregning av forbruksgebyr. Unntak fra dette er nevnt i § 9-7, tredje ledd. Det gis ikke nedsatt forbruksgebyr for storforbrukere av vann.

§ 9-5. Betaling etter målt forbruk

Forbruksgebyr etter målt forbruk skal betales for:
 • Næringseiendom, herunder fiskeri- og landbrukseiendommer.
 • Kombinasjonseiendom: For boenheter kan forbruksgebyret beregnes etter stipulert forbruk.
 • Kombinasjonseiendom: For bruksenheter som ikke er boenhet beregnes forbruksgebyret etter målt forbruk.
 • Kombinasjonseiendom: Dersom det er en felles måler for kombinasjonseiendommen, beregnes forbruksgebyret samlet etter målt forbruk.
 • Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg. Dette gjelder også for anlegg på en ubebygd eiendom som kunne vært krevd tilknyttet etter plan- og bygningsloven § 27-1 eller § 27-2 hvis den hadde vært bebygd.
 • Eiendom med svømmebasseng.
Disse eiendommene skal ha installert vannmåler, lese av vannmåleren en gang i året, og levere resultatet til kommunen.
For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter. Dersom det ikke er mulig å installere vannmåler kan kommunen fastsette et stipulert forbruk.

§ 9-6. Betaling etter stipulert forbruk

Eiendom som ikke har vannmåler, skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk. Imidlertid kan både abonnenten og kommunen kreve at det skal betales etter målt forbruk.
Stipulert forbruk beregnes ut fra eiendommens bruksareal i henhold til et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum. For fritidsboliger er dette forholdstallet satt lavere enn for øvrige eiendommer. Forholdstallene fremgår av gebyrregulativet.

§ 9-7. Reduksjon av eller tillegg til årsgebyr

Restriksjoner på vannforbruket, avbrudd i vannleveransen eller i mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.
Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.
For eiendom som ikke brukes som bolig, og der avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn vannforbruket, kan avløpsgebyret beregnes ut fra målt avløpsmengde.
Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

§ 9-8. Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom et ikke varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer.
Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare ansvarsforholdet.
Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, brannslokking mv., gir ikke gebyrreduksjon.
Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon. Sats for gebyrreduksjon fastsettes i gebyrregulativet.

§ 9-9. Pålegg om utbedring

Kommunen kan kreve dekket alle kostnader direkte forbundet med tiltak som følge av at abonnent har unnlatt å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan kommunen kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.
Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av lekkasjer som medfører forurensing kan ilegges tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73.

§ 9-10. Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten skal melde fra til kommunen om endringer i abonnementsforholdet. Inntil kommunen har mottatt melding og oppdatert abonnementsdata fra matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

§ 9-11. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.
Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i samsvar med sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.
Det er etter avtale med kommunen anledning til fellesfakturering av eiendommer med flere bo- eller bruksenheter, for eksempel seksjonerte leiligheter.

§ 9-12. Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 10. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler

Bestemmelsene for vannmålere gjelder tilsvarende for eventuelle avløpsmålere. Bestemmelsene gjelder for vann-/ avløpsmålere med fjernavlesning så langt de passer.

§ 10-1. Installasjon

Kommunen bestemmer hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha, samt type, størrelse og plassering på vannmåleren.
Kommunen skal godkjenne den som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
Dersom eksisterende eiendom med vannmåler, blir oppdelt i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.
Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 9-11, 2. ledd.
Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis midlertidig brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 9-6.
For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

§ 10-2. Eierforhold og kostnader

Den enkelte abonnent eier selv vannmåleren og bekoster selv installasjon, drift og utskifting av vannmålere.

§ 10-3. Avlesning av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.
Unnlater abonnenten å foreta avlesing kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette.

§ 10-4. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.
Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Abonnenten er også ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen, slik at lekkasjer eller feil oppdages snarest mulig. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.
Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 10-5. Nøyaktighetskontroll

Både kommunen og abonnenten kan kreve nøyaktighetskontroll av måleren. Dersom kontrollresultatet ligger utenfor feilmarginen etter § 10-6, utføres en justering, eventuelt utskiftning av vannmåleren, uten utgifter for kommunen.

§ 10-6. Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling av for mye betalt årsavgift som følge av feilmålingen. Er plomberingen brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.
Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.
Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.
Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

§ 10-7. Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.
Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

§ 11. Innbetaling av årsgebyr

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 11-1. Innbetaling

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura.
Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.
Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.
Faktura sendes til abonnent.
Kombinasjonseiendom med felles måler som har avtalt med kommunen at de skal faktureres felles, faktureres via en eier/fester av eiendommen eller særskilt avtalt regningsmottaker.

§ 11-2. Manglende innbetaling

Dersom årsgebyret ikke er betalt innen en måned etter at den gebyrpliktige har mottatt andre gangs varsel om innbetaling kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen.
Kommunen kan ilegge den gebyrpliktige et gebyr i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyningen. Gebyret fremgår av gebyrregulativet.

§ 12. Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jamfør forvaltningslovens bestemmelser.
Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften, kan påklages til særskilt klagenemnd, jamfør forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.
Fra samme tid oppheves forskrift av 18. oktober 1982i om vann og avløpsgebyr, Vågan kommune, Nordland.
i Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.