Klage på parkeringsgebyr

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (Informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  • Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  • Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda. Se eventuelt mer informasjon på: http://pklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Send inn klage

Her kan du registrere klage på ileggelse