Påbud og råd ved arrangementer og samlinger

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.

Vågan kommune gir påbud om å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer (inkludert deltagere, utøvere og publikum). Utendørsarrangementer med 500 eller flere personer som står eller sitter tett skal også avlyses. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene. Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler i skoler, universiteter og arbeidsplasser som tar flere enn 500 personer på én gang. Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skoler eller universiteter, eller for eksempel arbeid i store haller.  

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer gis påbud om risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (se tabell 1 og tabell 2), som deretter må godkjennes av kommunen. Ved risikoscore mer enn 4 er det påbud om avlysning.

Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltagelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver.

Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

Planlegging og risikovurdering

Planlegging er nødvendig for å sikre god smittevernhåndtering. Alle små og mellomstore arrangementer som beskrevet over bør risikovurderes før det legges frem for godkjenning av lokale helsemyndigheter.

Risikovurdering bør omfatte punktene beskrevet i tabell 1. Se også tabell 2, verktøy for risikovurdering.

Tabell 1 - Risikofaktorer og tiltak

Risikofaktor 

Vurdering 

Risikoreduserende tiltak 

Smittespredning av covid-19 i kommunen 

Ved lokal smittespredning er det stor risiko for smitte ved arrangementer 

 • Avlyse / utsette 
 • Webinar eller lignende hvis mulig 

Internasjonal deltagelse 

Internasjonal deltagelse øker risiko for smitte. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene 

 • Sikre god informasjon 
 • Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på arrangementet 

Deltagere med samfunnskritiske oppgaver 

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet 

 • Sikre god informasjon 
 • Webinar eller skypemøte 
 • Hygienetiltak 

Risikogrupper 

Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 

 • Sikre god informasjon 
 • Hygienetiltak 

  

Innendørs eller utendørs arrangement 

Det er større smitterisiko ved innendørs arrangementer enn utendørs 

 • Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende  tiltak 

Antall deltagere / utøvere / publikum 

  

Et stort antall deltagere/utøvere/publikum og tett kontakt øker risiko for smitte. Ved mer enn 500 personer anbefales arrangementet avlyst 

  

 • Begrense antall 
 • Redusere nærkontakt, for eksempel ved å redusere antall publikum, regulere publikumsområder, øke antall toaletter 

Åpent arrangement 

Det vil være usikkerhet rundt antall, tilstedeværelse av personer fra utbruddsområder, risikogrupper og annet 

 • Kartlegge og estimere antall 
 • Begrense antall deltagere hvis mulig 

Matservering / alkoholservering 

Matserveringssteder er ofte forbundet med tett kontakt. Alkoholservering kan redusere effekt av smitteverntiltak 

 • Hygienetiltak 
 • Øke kapasitet på antall serveringssteder og spiseplasser eller eventuelt avvikle hele eller deler av serveringstilbudet 

Transport 

Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt 

 • Øke kapasitet på transport 
 • Sikre godt renhold på transportmidler 

Varighet på arrangementet 

Langvarige arrangementer vil kunne øke sannsynlighet for smittespredning 

 • Vurdere å korte ned arrangementet 

 

Verktøy for risikovurdering for arrangementer med 100-500 deltagere

Gjennomføring av arrangementet skal godkjennes av kommunen.

Hvis man svarer «ja» på spørsmålene 1-4 nedenfor, gis det påbud om avlysning. Hvis svaret er nei på alle spørsmålene, kan arrangementet gjennomføres uten videre risikovurdering. Alle score mellom disse skal vurderes i samråd med kommuneoverlege.

Verktøy for risikovurdering for arrangementer med 100-500 deltagere
Risikofaktor Ja Nei Risikoreduserende tiltak som kan iverksettes
1. Smittespredning av covid-19 i kommunen   
2. Internasjonal deltagelse utenfor Norden   
3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre) 
4. Deltagere i risikogrupper (eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom) 
5. Innendørs arrangement   
6. Høy tetthet mellom deltagere/utøvere/publikum   
7. Hygienetiltak er ikke tilstrekkelig (håndvask, hånddesinfeksjon) 
8. Antall toaletter ikke tilstrekkelig   
9. Matserveringstilbud som gir grunnlag for sammenstimling av mennesker 
10. Alkoholservering   
11. Utilstrekkelig kapasitet på transport   
12. Langvarig arrangement   

Organisering

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak for å redusere smitterisiko bør være på plass:

 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater)
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter)

Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

 • Sikre god kommunikasjon med lokale helsemyndigheter
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dagene skal være i hjemmekarantene (se områder med spredning av covid-19)
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater)
 • Alle arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter
 • Vurdere konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. Arrangør må ha en plan for gjennomføring av dette i samråd med lokal helsetjeneste.