Kunngjøring av planvedtak - Endring av reguleringsplan for Kreta – planid.210

Reguleringsplan for Kreta ble vedtatt av Kommunestyret 13.03.2017 i sak 013/17, jf. plan- og
bygningslovens §12-12. 
 
Planen legger til rette for etablering av boligfelt i Kabelvåg.
 
Kommunestyrets vedtak kan iht. plan og bygningslovens §§12-12, jfr. §1-9 forvaltningslovens kap. IV påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Vågan kommune innen 3 uker fra utleggsdato. 
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig til Vågan kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. plan og bygningslovens §15.