Varsel om oppstart av planarbeid for Prestskeia, Kabelvåg

I forbindelse med reguleringsarbeid for Prestskeia i Kabelvåg, Vågan kommune, varsles det om oppstart regulering etter plan- og bygningslovens § 12-8.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boliger (eneboliger og leiligheter) og reiseliv/utleie, i alt ca. 30 – 40 enheter. Det inngår i planen et opparbeidet område på tidligere fjæregrunn nord for Tønnefabrikken, i kartet vist som sjøareal, samt noe areal som muliggjør mindre innretninger ved og i sjøen. Det medtas også veiareal fra Prestskeia og frem til krysset ved Kretaveien/tilstøtende reguleringsplan. Forslag til planavgrensning er vist med rød innramming på kartutsnittet og omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 15 bnr. 1, 2, 4 og 11. Arealet er ca 30.000 kv.m. Planområdet kan bli noe endret under reguleringsarbeidet.

I samråd med planmyndigheten Vågan kommune faller planen ikke under vilkårene for å kreve konsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer til planarbeidet sendes skriftlig til plankonsulent narudstokkewiig innen 05.04.2017. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Kari Fauske.

NSW, Torget 2, 8300 Svolvær. E-post: kari@nsw.no, tlf. 95 79 24 70.