Tilskudd til lag og foreninger

KRITERIER 

Målsettingen

  • Å styrke fellesskapet og livskvaliteten i lokalmiljøet.
  • Stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv.
  • Å gi alle anledning til å delta i og oppleve kunst og kulturverdier skapt av amatører, og gjennom samarbeid amatører og profesjonelle.

Målgrupper

Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer  gruppene barn- og ungdom under 18 år og funksjonshemmede vil bli prioritert.

Kriterier

  • Tiltakene/arrangementene må i utgangspunktet være åpen for alle.
  • Laget/foreningen må praktisere ordningen med ledsagerbevis, slik at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar støtte. Dette gjelder også ved alle typer arrangementer i kommunens bygg eller i bygg som mottar støtte.
  • Foreningen må ha lokal forankring i kommunen, og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Vågan til gode.
  • Søknaden skal inneholde siste godkjente årsmelding og regnskap, budsjett for inneværende år samt beskrivelse av aktivitetene som midlene skal brukes til.

Ledsagerbevis fungerer slik, at når en funksjonshemmet har ledsagerbevis, gis ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer.

Saksbehandling

Tilskuddets størrelse avhenger av de årlige kommunale budsjetter. Det er Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering som vedtar tildeling av kulturmidler.

Tildeling eller avslag kulturmidler blir kunngjort ved brev til søker.

Søknadsfrist:  15. oktober. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet.
Klikk her for å søke!

Adresse:
Vågan kommune, Postboks 802, 8301 Svolvær
Tlf. 75 42 00 00
Epost: postmottak@vagan.kommune.no

Kontakt

Steinar Pleim Johansen
Leder kultur og idrett
E-post
Mobil 976 51 593