Frivilligprisen

Vågan kommune ønsker gjennom å innføre en frivilligpris å gi en anerkjennelse av frivillig innsats i kommunen. Frivillig innsats er limet i ethvert lokalsamfunn. Frivillig sektor i Vågan inneholder aktivitet i over 250 lag og foreninger, og gjennom enkeltpersoners initiativ. Dette utgjør i sum over 400 årsverk. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi, gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

§1 Prisens formål:

1) Frivilligprisen i Vågan skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer, innsats og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

2) Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

3) Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 2 Prisens størrelse:

Prisens størrelse er samme som kulturprisen i Vågan, kr 15 000. Hvis prisen går til en person, så vil beløpet gå til prosjektet eller foreningen vinneren representerer/vil gi beløpet til. Videre utdeles diplom og blomster.

§ 3 Nasjonal nominering:

De/den som vinner prisen, vil utgjøre Vågan kommune sin påfølgende nominasjon til den nasjonale frivillighetsprisen gjennom Frivillighet Norge, som har sin nominasjonsperiode fra 01.juni til 01.september.

§ 4 Nominasjonsfrist:

Nominasjonsfrist vil være 31.oktober. Det blir kunngjort i god tid forut at det kan nomineres kandidater til frivilligprisen. En person eller lag/forening kan dog ikke nominere seg selv. Prisutvelgelseskomiteen kan også komme med forslag på kandidater.

§ 5 Prisutvelgelseskomite:

Ved innføring av frivilligprisen, vil hovedutvalg for oppvekst og inkludering være prisutvelgelseskomite. Hovedutvalget kan selv senere velge en egen prisutvelgelseskomite.

§ 6 Utdeling av prisen:

Utdeling av Vågan kommune sin frivilligpris kan samkjøres med utdeling av kulturprisen, eller annen passende anledning/større arrangement som for eksempel Lofoteventyret eller andre store fellesarrangement i Vågan.

Retningslinjene er vedtatt i kommunestyresak 48/18, 18.06.18

Prisvinner 2018: Bjørn Tingvoll