Kommunal planstrategi

Det utarbeides våren 2020 ny planstrategi for perioden 2020 - 2024. 

I følge Plan- og bygningsloven § 10 – 1 skal det utarbeides og vedtas kommunal planstrategi innen et år etter nytt kommunestyre er konstituert. Vågan kommune utarbeider våren 2020 ny planstrategi for perioden 2020 - 2024. Utkast har vært behandlet i Formannskapet 27. april, med videre mål om vedtak i kommunestyret 15. juni 2020.

Planstrategien er ikke en egen plan, men har som formål å klargjøre hvilke planbehov kommunen har i valgperioden. Arbeidet skal ta stilling til om det er behov for revisjon av gjeldende planer, om noen planer skal utgå, eller om det er behov for nye planer. Dette gjelder også behovet for revisjon av den overordnede Kommuneplanen, eller deler av denne. Planarbeidet i kommunen skal samtidig ikke være mer omfattende enn nødvendig, og planstrategien skal bidra til at det gjøres gode vurderinger av ressursbehov og -bruk. Arbeidet med planstrategien er en arena der kommunen kan drøfte ulike utviklingstrekk og utfordringsmomenter med basis i helhetlig kunnskap om lokalsamfunnet, gi retning til en bærekraftig samfunnsutvikling, og videre ivareta kommunens oppgaver og ulike roller gjennom å legge til rette for gjennomføring av nødvendige planoppgaver.

Plan- og bygningsloven § 10 – 1 angir at kommunen i sitt arbeid med planstrategien skal innhente synspunkter fra ulike myndigheter og nabokommuner, og videre legge opp til bred medvirkning i egen kommune. I forbindelse med revisjon av Kommuneplanens Samfunnsdel som vil ferdigstilles samtidig med planstrategien sommer 2020, er det utviklet et bredt kunnskaps- og drøftingsgrunnlag som ligger til grunn for arbeidet med ny kommunal planstrategi. I dette arbeidet er det gjennomført store prosesser for medvirkning og innspill. Det er videre gjennomført samarbeid og dialog med statlige og regionale organer og nabokommuner gjennom de etablerte nettverk kommunen deltar i, og gjennom høringsprosessene underveis.

Revidert utkast til ny Kommunal planstrategi ligger nå ute til offentlig gjennomsyn i minst 30 dager, jf. PBL §10-1, før det vil behandles i Kommunestyret 15. juni 2020.

Gjeldende planstrategi for perioden 2017 - 2020. (PDF, 854 kB)