Omsorgsstønad

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad kan gis til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for funksjonshemmet barn eller voksen med store og varig pleiebehov. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Omsorgsstønad er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet

Krav til søker

  • Den pleietrengende må bo hjemme.
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
  • Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Slik søker du:

Søk helse- og omsorgstjenester
 

Koordinerende enhet vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Tenk over dette før du søker:

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Jeg ønsker å klage. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med koordinerende enhet.